Statute

 

UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 401

z dnia 2008-06-18

w sprawie utworzenia międzywydziałowej jednostki organizacyjnej o nazwie Ośrodek Badań nad Migracjami

Na podstawie § 22 ust. 8 w związku z § 18 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Warszawskiego (Monitor UW z 2006 r. Nr 7A, poz. 94), a także na podstawie wniosków rad wydziałów: Dziennikarstwa i Nauk Politycznych oraz Nauk Ekonomicznych, Senat Uniwersytetu Warszawskiego postanawia, co następuje:

§1

 1. Tworzy się międzywydziałową jednostkę organizacyjną o nazwie Ośrodek Badań nad Migracjami, zwany dalej „Ośrodkiem”.
 2. Ośrodek jest podstawową jednostką organizacyjną w rozumieniu § 18 ust. 2 Statutu UW, prowadzącą działalność
  naukowo-badawczą.

§2

Koszty funkcjonowania oraz warunki materialne działania Ośrodka zapewnia Ośrodek.

§3

Zatwierdza się regulamin Ośrodka, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rektor UW: prof. dr hab. Katarzyna Chałasińska-Macukow

UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 409

z dnia 2008-06-25

w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Warszawskiego

Na podstawie § 30 pkt 1 Statutu Uniwersytetu Warszawskiego (Monitor UW z 2006 r. Nr 7A, poz. 94 ze zm.), w związku z § 17 Regulaminu Senatu, Senat Uniwersytetu Warszawskiego postanawia, co następuje:

§1

W załączniku nr 2 do Statutu Uniwersytetu Warszawskiego dodaje się pkt 31 w brzmieniu: „Ośrodek Badań nad Migracjami”.

 

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Rektor UW: prof. dr hab. Katarzyna Chałasińska-Macukow

 

REGULAMIN OŚRODKA BADAŃ NAD MIGRACJAMI

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1

Ośrodek Badań nad Migracjami jest międzywydziałową (w rozumieniu § 22 ust. 8 Statutu UW) i podstawową jednostką organizacyjną Uniwersytetu Warszawskiego (w rozumieniu § 18 ust. 2 Statutu UW), utworzoną przez Wydział Nauk Ekonomicznych oraz Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych.

§ 2

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

 1. Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Ośrodka Badań nad Migracjami.
 2. OBM – należy przez to rozumieć Ośrodek Badań nad Migracjami.
 3. Radzie – należy przez to rozumieć Radę Naukową Ośrodka Badań nad Migracjami.
 4. Rektorze – należy przez to rozumieć Rektora Uniwersytetu Warszawskiego.
 5. Statucie – należy przez to rozumieć Statut Uniwersytetu Warszawskiego.
 6. Zastępcy Dyrektora – należy przez to rozumieć Zastępców Dyrektora Ośrodka Badań nad Migracjami.

§3

Organami OBM są Dyrektor oraz Rada.

Rozdział 2

Zadania, struktura i formy działania OBM

§4

Do zadań OBM należy w szczególności:

 1. Realizacja projektów badawczych nad migracjami międzynarodowymi, w dziedzinach: demografii, ekonomii, socjologii, nauk politycznych i prawnych, polityki społecznej oraz historii.
 2. Upowszechnianie wiedzy o migracjach międzynarodowych, poprzez publikowanie rezultatów badań, organizowanie konferencji, seminariów, studiów podyplomowych i szkoleń.
 3. Rozwijanie współpracy w dziedzinie badań nad migracjami międzynarodowymi z polskimi i zagranicznymi jednostkami naukowymi.

§5

 1. Jednostkami organizacyjnymi OBM są zespoły badawcze oraz administracja.
 2. Na czele zespołów badawczych stoją kierownicy.
 3. Kierownikiem zespołu badawczego może być osoba posiadająca co najmniej stopień naukowy doktora.
 4. Kierowników zespołów badawczych powołuje i odwołuje Dyrektor.

§6

 1. Zespoły badawcze realizują projekty badawcze.
 2. Decyzję o realizacji projektów badawczych podejmuje Dyrektor, na podstawie oceny ich wartości naukowej i możliwości ich realizacji przez OBM. Tryb oceny określa Dyrektor w porozumieniu z Radą.
 3. Dyrektor wskazuje zespoły odpowiedzialne za realizację projektów, zasięgając opinii ich kierowników.

Rozdział 3

Dyrektor i Zastępcy Dyrektora OBM

§7

1. Dyrektora powołuje Rektor na wspólny wniosek Dziekanów Wydziałów, o których mowa w § 1 spośród samodzielnych nauczycieli akademickich zatrudnionych w OBM lub na jednym z Wydziałów, o których mowa w § 1.
2. Zastępców Dyrektora w liczbie nie większej niż dwóch powołuje Rektor na wspólny wniosek Dziekanów Wydziałów, o których mowa w § 1, spośród osób posiadających co najmniej stopień naukowy doktora.

§8

1. Kadencja Dyrektora trwa cztery lata; rozpoczyna się 1 września, a kończy 31 sierpnia.
2. Dyrektora może odwołać Rektor z własnej inicjatywy lub na wniosek przyjęty przez Radę, bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej 2/3 członków Rady.
3. Po upływie kadencji Dyrektor sprawuje swoje obowiązki do czasu powołania nowego Dyrektora.

§9

Dyrektor:
1. kieruje działalnością OBM,
2. podejmuje decyzje i wydaje zarządzenia niezbędne do prawidłowego funkcjonowania OBM,
3. reprezentuje OBM na zewnątrz,
4. jest przełożonym pracowników OBM,
5. realizuje politykę personalną OBM,
6. kieruje gospodarką OBM w ramach zasobów i środków finansowych znajdujących się w dyspozycji OBM,
7. określa zakres obowiązków Zastępców Dyrektora OBM,
8. wykonuje inne kompetencje określone w Statucie oraz podejmuje inne decyzje niezbędne dla sprawnego funkcjonowania OBM, niezastrzeżone dla Rady lub innych organów Uniwersytetu.

§10

1. Dyrektor realizuje swoje funkcje kierownicze współdziałając z Radą, której przedstawia sprawy do rozpatrzenia oraz sprawozdanie roczne z działalności OBM.
2. Dyrektor po zasięgnięciu opinii Rady, ustala strukturę organizacyjną OBM.

Rozdział 4

Rada Naukowa OBM

§11

Rada liczy nie więcej niż 20 członków.

§12

1. Radę powołuje Rektor na wniosek Rad Wydziałów, o których mowa w § 1.
2. Liczbę kandydatów do Rady wysuniętych przez każdą z Rad Wydziałów, o których mowa w § 1 ustalają wspólnie Dziekani Wydziałów, o których mowa w § 1, z zachowaniem wymogów określonych w § 11 oraz § 13 ust. 1.

§13

W skład Rady wchodzą:
1. Dyrektor i Zastępcy Dyrektora,
2. Kierownicy zespołów badawczych, o których mowa w § 5, ust. 2.,
3. Osoby powołane przez Rektora, o których mowa w § 12, ust. 2.,
4. Na zaproszenie Dyrektora w obradach Rady mogą brać udział osoby spoza jej składu, z głosem doradczym.

§14

1. Kadencja Rady trwa cztery lata; rozpoczyna się 1 września, a kończy 31 sierpnia.
2. Po upływie kadencji Rada sprawuje swoje obowiązki do czasu powołania nowej Rady.

§15

1. Rada na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego grona Przewodniczącego.
2. Przewodniczącym Rady nie może być Dyrektor lub Zastępca Dyrektora.

§16

Rada:
1. ustala ogólne kierunki działalności OBM;
2. ocenia działalność OBM, zatwierdza roczne sprawozdanie Dyrektora oraz ocenia działalność Dyrektora,
3. wyraża opinię w sprawach przedłożonych przez Rektora, Dyrektora, Dziekanów Wydziałów, o których mowa w § 1 niniejszego regulaminu, kierowników zespołów badawczych albo przez grupę co najmniej 1/5 ogólnej liczby członków rady,
4. wyraża opinię w sprawie struktury organizacyjnej OBM.
5. podejmuje uchwały w innych sprawach, wynikających ze Statutu.

§17

Posiedzenia Rady są zwoływane przez Przewodniczącego Rady co najmniej 2 razy w roku akademickim. Nadzwyczajne posiedzenie Rady może zostać zwołane na wniosek Rektora, Dyrektora lub co najmniej 1/5 członków Rady.

§18

 1. Uchwały Rady są podejmowane zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy jej członków, chyba że niniejszy Regulamin lub Statut stanowi inaczej.
 2. Głosowania są jawne, z wyjątkiem głosowań, które są tajne, zgodnie ze Statutem.
 3. W razie równej liczby ważnych głosów, rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady.

Rozdział 5

Administracja OBM

§19

Administracja zapewnia obsługę techniczną OBM oraz realizuje inne zadania określone przez Dyrektora.

Rozdział 6

Podstawy finansowania działalności OBM

§20

1. Podstawą finansowania działalności OBM są:
1. pozauniwersyteckie środki budżetowe przyznawane na działalność OBM,
2. środki na realizację projektów badawczych lub badawczo-rozwojowych:
a) pochodzące z grantów krajowych,
b) pochodzące z programów międzynarodowych,
c) pochodzące z innych funduszy i dotacji,
3. środki na realizację projektów zamawianych przez podmioty zewnętrzne,
4. środki pochodzące z budżetu Uniwersytetu,
5. darowizny.
2. OBM zapewnia administracyjną i finansową obsługę swojej działalności.

§21

Zasady prowadzenia gospodarki finansowej OBM określają odpowiednie zarządzenia Rektora.

Rozdział 7

Przepisy przejściowe i końcowe

§22

Kadencja Dyrektora powołanego po raz pierwszy od chwili utworzenia OBM biegnie od dnia powołania przez Rektora.

§23

Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Senat.