Struktura OBM

 

 

Ośrodek Badań nad Migracjami działa zgodnie z Regulaminem nadanym przez władze Uniwersytetu Warszawskiego (uchwała Senatu UW z 18 czerwca 2008 r.) zwanym dalej Regulaminem oraz Regulaminem Wewnętrznym przyjętym przez Kolegium Dyrektorów.

Misją Ośrodka Badań nad Migracjami (OBM) jest prowadzenie badań o tematyce migracyjnej, upowszechnianie ich wyników, propagowanie wiedzy o migracjach oraz kształcenie specjalistów w tej dziedzinie.

Rada Naukowa

Rada Naukowa OBM składa się z 19 członków, reprezentujących Wydział Nauk Ekonomicznych, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych oraz OBM. Pierwsze zebranie Rady w kadencji 2016-2020 odbyło się na jesieni 2016 r.

Rada Naukowa podejmuje uchwały dotyczące strategii rozwoju Ośrodka, a także decyzje o zatrudnieniu nowych pracowników.

W kadencji 2012-2016 funkcję Przewodniczącego Rady pełnił profesor Cezary Żołędowski. w Kadencji 2016-2020 funkcję Przewodniczącego Rady Naukowej objął prof. dr hab. Marek Okólski

Dyrektor i Kolegium Dyrektorów

Organem podejmującym bieżące decyzje dotyczące działalności Ośrodka i odpowiedzialnym za całość jego funkcjonowania jest Dyrektor OBM. Od początku istnienia do sierpnia 2016 r. Dyrektorem OBM był profesor Marek Okólski. W kadencji 2016-2020 funkcję Dyrektora pełni dr hab. Paweł Kaczmarczyk.

W codziennej pracy Dyrektora wspiera Kolegium Dyrektorów, w którego skład wchodzi Dyrektor oraz Zastępcy. P.o. Zastępcy Dyrektora jest dr hab. Agata Górny. W swojej pracy Kolegium Dyrektorów systematycznie zasięga opinii kierowników zespołów badawczych.

Administracja

W skład Administracji OBM wchodzą Kierownik administracyjny OBM, Finansista (Pełnomocnik Kwestora UW) oraz ew. inne osoby pełniące konkretne funkcje, powoływane przez Dyrektora OBM w miarę potrzeb.

Kontakt z Sekretarzem oraz Pełnomocnikiem Kwestora dostępny jest tu.

Zespoły Badawcze

Zespoły badawcze są powoływane przez Dyrektora OBM. Skupiają one badaczy oraz współpracowników OBM realizujących określone zadania badawcze. Zespoły dzielą się na zespoły stałe oraz problemowe.

Do zespołów stałych należą:

– Zespół Ekonomii Migracji kierowany przez dr Barbarę Jancewicz, w którego skład wchodzą:

– Zespół Społeczno-Kulturowych Procesów Migracji kierowany przez dr Kamilę Fiałkowską, w którego skład wchodzą:

– Zespół Polityk Migracyjnych kierowany przez dr Martę Pachocką, w którego skład wchodzą:

Aktualnie jedynym zespołem problemowym jest Zespół Metod Ilościowych kierowany przez  dr Zuzannę Brunarską w którego skład wchodzą:

Kadencja Kierowników Zespołów trwa jeden rok. Kierowników wybierają członkowie poszczególnych Zespołów na dorocznym seminarium OBM.

Inne Zespoły i osoby funkcyjne

 W związku z realizacją Misji OBM, Dyrektor może powołać badaczy OBM do pełnienia w OBM także innych funkcji. Obecnie w OBM funkcje sprawują:

dr hab. Wojciech Łukowski, redaktor serii monograficznej „Studia Migracyjne”;

dr Anita Brzozowska, redaktorka serii „CMR Working Papers”;

– dr hab. Agata Górny, przewodnicząca komisji konkursowej do spraw zatrudnienia;

dr Ewa Jaźwińska-Motylska, koordynatorka konsultacji metodologicznych, która zarządza procesem opiniowania wszystkich projektów, które mają być realizowane przez OBM UW;

dr Justyna Salamońska, koordynatorka ds. międzynarodowej współpracy badawczej.

Ponadto w OBM działają następujące zespoły zajmujące wspieraniem i popularyzowaniem działań badawczych:

– Zespół Redakcyjny CEEMR;

– Zespół Redakcyjny „Biuletynu Migracyjnego”;

– oraz Komisja Etyki.