Struktura OBM

 

Ośrodek Badań nad Migracjami działa zgodnie z Regulaminem nadanym przez władze Uniwersytetu Warszawskiego (uchwała Senatu UW z 1 czerwca 2020 r.)  oraz Szczegółowymi zasadami działania wprowadzonymi Zarządzeniem Dyrektora OBM z dnia 28 września 2020r.

Misją Ośrodka Badań nad Migracjami (OBM) jest prowadzenie badań o tematyce migracyjnej, upowszechnianie ich wyników, propagowanie wiedzy o migracjach oraz kształcenie specjalistów w tej dziedzinie.

Dyrektor i Kolegium Dyrektorów

Organem podejmującym bieżące decyzje dotyczące działalności Ośrodka i odpowiedzialnym za całość jego funkcjonowania jest Dyrektor OBM. Od początku istnienia do sierpnia 2016 r. Dyrektorem OBM był profesor Marek Okólski. W kadencji 2020-2024 funkcję Dyrektora ponownie pełni dr hab. Paweł Kaczmarczyk.

W codziennej pracy Dyrektora wspiera Kolegium Dyrektorów, w którego skład wchodzi Dyrektor oraz Zastępcy. P.o. Zastępcy Dyrektora jest dr hab. Agata Górny oraz dr hab. Magdalena Lesińska. W swojej pracy Kolegium Dyrektorów systematycznie zasięga opinii kierowników zespołów badawczych.

Rada Naukowa

Rada Naukowa OBM składa się z 19 członków, reprezentujących Wydział Nauk Ekonomicznych, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych oraz OBM. Pierwsze zebranie Rady w kadencji 2016-2020 odbyło się na jesieni 2016 r.

Rada Naukowa podejmuje uchwały dotyczące strategii rozwoju Ośrodka, a także decyzje o zatrudnieniu nowych pracowników.

W kadencji 2012-2016 funkcję Przewodniczącego Rady pełnił profesor Cezary Żołędowski. w Kadencji 2016-2020 oraz 2020-2024 funkcję Przewodniczącego Rady Naukowej objął prof. dr hab. Marek Okólski

W skład Rady Naukowej w kadencji 2020-2024 wchodzą:

rof. dr hab. Cezary Żołędowski
prof. dr hab. Dariusz Stola, prof. INP PAN
prof. dr hab. Marek Okólski
prof. dr hab. Przemysław Śleszyński, prof. IGiPZ PAN
dr hab. Aleksandra Grzymała-Kazłowska, prof. ucz
dr hab. Justyna Salamońska
dr hab. Mikołaj Pawlak
dr hab. Sławomir Łodziński, prof. ucz
dr hab. Agata Górny, prof. ucz.
dr hab. Agnieszka Chłoń-Domińczkak, prof. SGH
dr hab. Gabriela Grotkowska, prof. ucz.
dr hab. Izabela Grabowska, prof. SWPS UH
dr hab. Magdalena Lesińska
dr hab. Paweł Kaczmarczyk, prof. ucz
dr hab. Witold Klaus, prof. INP PAN
dr hab. Wojciech Łukowski, prof. ucz.
dr Barbara Jancewicz
dr Kamila Fiałkowska
dr Marta Pachocka

Zespoły i Grupy Badawcze

Zespoły i grupy badawcze są powoływane przez Dyrektora OBM. Skupiają one badaczy oraz współpracowników OBM realizujących określone zadania badawcze.

W Ośrodku funkcjonują trzy stałe zespoły badawcze.

– Zespół Badań Społeczno-Ekonomicznych kierowany przez dr Barbarę Jancewicz, w którego skład wchodzą:

– Zespół Badań Społeczno-Kulturowych, kierowany przez dr Kamilę Fiałkowską, w którego skład wchodzą:

– Zespół Polityk Migracyjnych kierowany przez dr Martę Pachocką, w którego skład wchodzą:

Kierownik zespołu badawczego jest powoływany przez Dyrektora na dwuletnią kadencję, która rozpoczyna się od 10 października danego roku.

Dział Wsparcia Ośrodka

W skład Działu Wsparcia Ośrodka wchodzą: Sekretarz Ośrodka, pełnomocnik Kwestora, kontroler finansowy, asystent Biura Obsługi Projektów (BOP), oraz osoby pełniące inne funkcje powoływane przez Dyrektora.

Kontakt z Sekretarzem oraz Pełnomocnikiem Kwestora dostępny jest tu.

Inne Zespoły i osoby funkcyjne

 W związku z realizacją Misji OBM, Dyrektor może powołać badaczy OBM do pełnienia w OBM także innych funkcji. Obecnie w OBM funkcje sprawują:

dr hab. Wojciech Łukowski, redaktor serii monograficznej „Studia Migracyjne”;

dr Anita Brzozowska, redaktorka serii „CMR Working Papers”;

– dr hab. Agata Górny, przewodnicząca komisji konkursowej do spraw zatrudnienia;

dr Ewa Jaźwińska-Motylska, konsultantka ds. metodologii;

dr Justyna Salamońska, koordynatorka ds. międzynarodowej współpracy badawczej.

Ponadto w OBM działa Komisja Etyki oraz następujące zespoły zajmujące wspieraniem i popularyzowaniem działań badawczych:

– Zespół Redakcyjny CEEMR;

– Zespół Redakcyjny „CMR Spotlight”