Współpraca międzynarodowa

 

Ośrodek Badań nad Migracjami działa w wielu międzynarodowych sieciach badawczych skupiających badaczy z całej Europy. Jedną z pierwszych inicjatyw tego typu była międzynarodowa konferencja zatytułowana „Europa Środkowo-Wschodnia: Nowa Przestrzeń Migracyjna” zorganizowana przez OBM w 1997 roku zgromadziła ponad 60 badaczy migracji z 17 krajów. Było to wydarzenie o kluczowym znaczeniu dla budowania współpracy badawczej pomiędzy Wschodem i Zachodem.

Pięć lat później, w 2002 roku, Ośrodek wspólnie z Centrum Badań Stosunków Etnicznych (Centre for Research in Ethnic Relations) z Uniwersytetu Warwick zorganizował warsztaty zatytułowane „W poszukiwaniu badaczy z Europy Zachodniej, Południowej i Środkowo-Wschodniej”.

Od kilku lat OBM prowadzi ożywioną współpracę ze skandynawskimi ośrodkami badawczymi zajmującymi się migracjami, przede wszystkim z Europy Środkowo-Wschodniej. Współpraca ta zaowocowała kilkoma seminariami naukowymi z udziałem badaczy z FAFO (Norwegia) oraz FAOS (Dania), realizacją dwóch projektów badawczych poświęconych warunkom życia i pracy polskich pracowników w Oslo i Kopenhadze, przygotowaniem raportu dla Baltic Council oraz zainicjowaniem wspólnego projektu badawczego (Mobilność i migracje…).

Jesienią 2007 roku Ośrodek Badań nad Migracjami został zaproszony do udziału w sieci doskonałości (network of excellence) IMISCOE (International Migration, Integration and Social Cohesion in Europe – Międzynarodowe Migracje, Integracja i Spójność Społeczna w Europie), która powstała w ramach 6 Programu Ramowego UE. Obecnie została ona przekształcona w IMISCOE Research Network. W kwietniu 2007 roku OBM był organizatorem konferencji IMISCOE „EU enlargement and labour migration within the EU”, w której wzięło udział wielu gości z Polski i zagranicy.

W czerwcu 2009 w Krakowie odbyła się międzynarodowa konferencja kończąca projekt IDEA. Była ona okazją nie tylko do przedstawienia wyników projektu, ale także udaną inicjatywą oceny nowych podejść teoretycznych oraz analizą współczesnych trendów migracyjnych w Europie.

Od 1 stycznia 2005 roku OBM jest również członkiem międzynarodowego transatlantyckiego konsorcjum TIRES (Transnationalism, International Migration, Race, Ethnocentrism and the State – Transnacjonalizm, Migracje Międzynarodowe, Rasa, Etnocentryzm i Państwo. OBM jest również zaangażowany w rozwijanie współpracy i ułatwianie dialogu pomiędzy przedstawicielami świata nauki, polityki i organizacji pozarządowych w Europie Środkowo-Wschodniej. W 1999 roku Ośrodek współorganizował dwa seminaria służące temu celowi. Jedno z nich było częścią projektu „Zarządzanie migracjami na wschodniej granicy Unii Europejskiej” współorganizowanego przez Uniwersytet w Jyvaskyli (Finlandia) i finansowanego przez Komisję Europejską. Drugie – Regionalne Seminarium Treningowe Statystyk Migracyjnych (‘Regional Training Seminar on Migration Statistics’) – było przedsięwzięciem zainicjowanym przez nieformalną sieć ILO (Międzynarodowej Organizacji Pracy) poświęconą zagranicznym zasobom pracy w Europie Środkowo-Wschodniej i skupiającą 14 krajów europejskich. OBM uczestniczy również w sieci OECD/SOPEMI i jest odpowiedzialny za przygotowanie rocznych raportów dotyczących trendów migracji międzynarodowej w Polsce.