praca dla stypendysty! (ilościowego)

 

Dyrektor Ośrodka Badań nad Migracjami UW za zgodą JM Rektora Uniwersytetu Warszawskiego
ogłasza konkurs na stanowisko stypendysty
w Ośrodku Badań nad Migracjami.

 

Warunki konkursu na stanowisko stypendysty

w Ośrodku Badań nad Migracjami

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie Prawo o Szkolnictwie Wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. nr 164, poz.1365 z późn. zm.)

Nazwa jednostki: Ośrodek Badań nad Migracjami, Uniwersytet Warszawski
Nazwa stanowiska: stypendysta

Projekt badawczy: SONATA BIS 5 finansowany przez Narodowe Centrum Nauki pt. „W poszukiwaniu teorii migracji wielokrotnych. Ilościowe i jakościowe badanie polskich migrantów po 1989 roku”, którego kierownikiem jest dr Justyna Salamońska

Wymagane:

 • Status doktoranta socjologii, ekonomii, psychologii lub innych nauk społecznych;
 • znajomość  i doświadczenie w analizie danych o charakterze ilościowym;
 • sprawne posługiwanie się pakietami statystycznymi (STATA, SPSS); oraz
 • dobra znajomość języka angielskiego.

Mile widziane:

 • doświadczenie w realizacji badań sondażowych, w szczególności z zakresu migracji;
 • znajomość jakościowych metod badawczych.

Opis zadań:

Do obowiązków osoby zatrudnionej na stanowisku stypendysta będzie należał udział w:

 • realizacji badania sondażowego w oparciu o online Respondent Driven Sampling;
 • przygotowaniu raportów analizujących migracje wielokrotne Polaków, trajektorie migracji, motywy mobilności, sekwencje i czas trwania;
 • przygotowywaniu raportów i tekstów do publikacji w czasopismach i monografiach naukowych; oraz
 • aktywny udział w pracach interdyscyplinarnej grupy roboczej skupiającej się na rozwoju innowacyjnych metod badawczych w dziedzinie nowych migracji;
 • inne zadania zlecone przez kierownika projektu.

Typ konkursu NCN: SONATA BIS 5

Termin składania ofert  zawierających (1) CV, (2) list motywacyjny i (3) próbkę tekstu analitycznego (rozdział pracy magisterskiej) : 8.12.2016 r., 18:00 Forma składania ofert: listownie na adres korespondencyjny Ośrodka Badań nad Migracjami (liczy się data wpływu) i/lub drogą mailową na adres migration.cmr@uw.edu.pl

Warunki zatrudnienia:

Zatrudnienie na pełnym etacie na Uniwersytecie Warszawskim oparte o umowę u pracę w pełnym wymiarze czasu pracy (8/8) Okres zatrudnienia: 36  miesięcy

Wynagrodzenie 2 800 złotych miesięcznie (stypendium).

Dodatkowe informacje:

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.);

Rekrutacja jest dwustopniowa: 1/ Ocena aplikacji elektronicznej lub papierowej Kandydatów: dotychczasowe doświadczenia i osiągnięcia naukowe Kandydata/tki, inne zaświadczenia i dokumenty przesłane w aplikacji przez Kandydata/tkę. 2/ Ocena rozmowy kwalifikacyjnej Kandydatów. Do rozmowy kwalifikacyjnej w języku polskim zostaną zaproszeni wybrani Kandydaci/tki, którzy najlepiej odpowiadają profilowi Kandydata/tki zamieszczonemu powyżej i którzy otrzymali największą liczbę punktów z etapu pierwszego.

Data dodania ogłoszenia: 24 listopada 2016 r.

Wersja .pdf ogłoszenia