mgr Anita Brzozowska

Badacz, Redaktorka serii CMR Working Papers

Doktorantka w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie w 2010 roku obroniła pracę magisterską „Obcy wśród swoich czy obcy wśród obcych? Problemy adaptacyjne repatriantów z Kazachstanu”. Jej główne zainteresowania badawcze koncentrują się wokół strategii adaptacyjnych i mobilności społecznej migrantów oraz socjologicznych i psychologicznych teorii migracji i integracji. Jej praca doktorska dotyczy integracji i umiejscowienia w strukturze społecznej imigrantów, którzy zawarli małżeństwa mieszane, na przykładzie małżeństw polsko-ukraińskich.

Wybrane publikacje

Projekty badawcze