dr hab. Izabela Grabowska

Badacz

i.grabowska@uw.edu.pl

dr hab. Izabela Grabowska, prof. SWPS (publikowała także jako Grabowska-Lusińska), jest badaczem oraz koordynatoremds. międzynarodowej wspópracy badawczej w Ośrodku Badań nad Migracjami. Jest socjologiem i ekonomistą; jest wiceprzewodniczącą Rady Dyrektorów IMISCOE RN i członkiem Rady Wykonawczej IMISCOE RN; jest profesorem Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej (SWPS) oraz ekspertem narodowym Komisji Europejskiej w zakresie nowej klasyfikacji umiejętności, kompetencji, kwalifikacji i zawodów ESCO (Classification of European Skills, Competences, Qualifications and Occupations); współredagowała Mobility in Transition. Migration Patterns After EU Enlargement (2013, IMISCOE Research Series, Amsterdam University Press; open access; jej monografia habilitacyjna dotyczy oddziaływania migracji na ścieżki zawodowe [Migrantów scieżki zawodowe bez granic, 2012, Warsaw: Scholar]. Obecnie jest liderką projektu dotyczącego niematerialnych efektów migracji (social remittances), pt. Dyfuzja kulturowa poprzez społeczne przekazy migracyjne pomiędzy Polską i Wielką Brytanią, który jest realizowany w ramach współpracy pomiędzy OBM UW i University of Roehampton, finansowanej przez Narodowe Centrum Nauki.

Koordynowała także projekt finansowany przez MNiSW Migracje z Polski po 1 maja 2004 r. oraz projekt poświęcony popytowi na pracę cudzoziemców w Polsce w ramach programu badawczego współfinansowanego ze środków EFS Polityka migracyjna jako instrument promocji i ograniczania bezrobocia w Polsce. Koordynowała działania zespołu rynku pracy w ramach projektu IDEA 6 Programu Ramowego UE Mediterranean and Eastern European countries as new immigration destinations in the European Union.

W latach 2000-2004 była rzecznikiem prasowym Ambasady Rzeczpospolitej Polskiej w Dublinie, w czasie, w którym Irlandia sprawowała przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej i nastąpiło historyczne rozszerzenie Unii Europejskiej, m.in. o Polskę. Odbywała szkolenia, m.in. w European University Institute we Florencji, w instytucjach Unii Europejskiej w Brukseli oraz w Irish Institute of Public Administration (z zakresu wykorzystania funduszy europejskich).

W latach 2009-2013 była jednym z 12 ekspertów tworzących The Mobility Laboratory Komisji Europejskiej; ekspertem w projekcie ewaluacyjnym rynku pracy WEESP (Webtool of Evaluated Labour Market Practices), oraz ekspertem narodowym w European Vacancy Monitor które są flagowymi projektami Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia Komisji Europejskiej (Labour Market Unit).

Jest wykładowcą i ekspertem Ernst & Young Business School w Bolonii w zakresie mobilności na rynku pracy. Kształci Publiczne Służby Zatrudnienia na poziomie międzynarodowym (EURES) i lokalnym (np. współpraca z PUP w Nysie).

Publikuje na temat migracji, rynku pracy, karier zawodowych.

Strona www

Wybrane publikacje

Projekty badawcze