dr Karolina Podgórska

Badacz

Karolina Podgórska jest badaczem w Ośrodku Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego. Pracuje w projekcie „IMINTEG – w poszukiwaniu modeli związków pomiędzy politykami imigracyjną i integracyjną”. Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce (rozprawa obroniona na Wydziale Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej dotyczyła polityki migracyjnej Francji w okresie rządów Nicolasa Sarkozy`ego), absolwentka stosunków międzynarodowych, pracownik Uniwersyteckiego Centrum Zdalnego Nauczania i Kursów Otwartych UMCS, socjolog in statu nascendi.

Zainteresowania badawcze: imigracja we Francji, polityka imigracyjna i integracyjna, wielokulturowość, transnarodowość, nowe technologie w procesach migracyjnych (e-diaspory, ICT a integracja/asymilacja), migracje edukacyjne, nowe technologie w edukacji (e-learning).

Wybrane publikacje

Projekty badawcze