dr Marcin Gońda

Badacz

Marcin Gońda jest adiunktem w Ośrodku Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego. Współpracuje też z Wydziałem Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Uzyskał stopień magistra stosunków międzynarodowych (2006 r.) i socjologii (2007 r.) na Uniwersytecie Łódzkim. W 2016 roku w tamtejszym Instytucie Socjologii obronił pracę doktorską dotyczącą migracji edukacyjnych osób polskiego pochodzenia z byłego ZSRR. Kierownik i uczestnik szeregu projektów badawczych i dydaktycznych dotyczących integracji migrantów. Do jego zainteresowań badawczych należą migracje powrotne, polityki wobec diaspory, migracje edukacyjne, internacjonalizacja szkolnictwa wyższego, migracje w obszarze Europy Środkowo-Wschodniej i byłego ZSRR, przemiany polityk migracyjnych krajów UE oraz zastosowanie metod jakościowych (w tym podejścia biograficznego) w badaniach migracji.

Wybrane publikacje

Projekty badawcze