dr Marta Kindler

Badacz

Marta Kindler jest członkinią Ośrodka Badań nad migracjami od 2004 roku. Obroniła doktorat na Uniwersytecie Europejskim Viadrina (Frankfurt nad Odrą). Od 2009 do 2011 roku pracowała jako doradca do spraw migracji i swobody przemieszczania się w Biurze Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE. Jej zainteresowania badawcze dotyczą migranckich sieci społecznych, migracji krótkoterminowych, migranckich pracowników w sektorze prac domowych, migracji o nieudokumentowanym charakterze i kwestii integracji migrantów.

Wybrane publikacje

Projekty badawcze