dr hab. Paweł Kaczmarczyk

Dyrektor

Jest adiunktem na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW (Zakład Demografii) i od 2016r. Dyrektorem OBM UW.

W Ośrodku Badań nad Migracjami od 1997 roku – początek aktywności łączy się z badaniami etnosondażowymi realizowanymi w wybranych regionach Polski. Obecny obszar zainteresowań to szeroko pojęta ekonomia migracji, w szczególności przyczyny i konsekwencje międzynarodowych migracji zarobkowych, zależności między mobilnością a rynkiem pracy oraz zagadnienia polityki migracyjnej. Podejmowane prace badawcze odnoszą się przede wszystkim do Polski oraz krajów Europy Środkowo-Wschodniej.

Członek bądź współpracownik gremiów zajmujących się problematyką mobilności oraz migracji: Komitetu Badań nad Migracjami Polskiej Akademii Nauk oraz Zespołu Doradców Marszałka Senatu RP ds. Poakcesyjnych Migracji Zarobkowych Polaków.

Od 2008 do 2011 roku członek Zespołu Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów. Uczestniczył m.in. w pracach grupy roboczej odpowiedzialnej za przygotowanie strategii migracyjnej Polski oraz grupy roboczej ds. migracji powrotnych Polaków – oba gremia działały pod egidą międzyresortowego Zespołu ds. Migracji.

Współpracownik licznych instytucji krajowych oraz międzynarodowych, m.in.: IZA (research fellow), TFMI, Banku Światowego, OECD, Nordic Council, Maastricht Graduate School for Governance, Universitait Maastricht, FISE.

W latach 2002-2003 stypendysta Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (program stypendialny dla młodych naukowców). W 2005 uhonorowany stypendium Rektora Uniwersytetu Warszawskiego.

Wybrane publikacje

Projekty badawcze