Aktywne starzenie się i społeczna, kulturowa i ekonomiczna integracja migrantów i członków mniejszości etnicznych

 

Projekt AAMEE dotyczył promocji aktywnego starzenia się oraz społecznej, kulturowej i ekonomicznej integracji migrantów i członków mniejszości narodowych kładąc nacisk na działalność wolontariacką oraz powstawanie produktów i usług wrażliwych kulturowo w takich dziedzinach jak np. budownictwo, opieka społeczna i zdrowotna, edukacja, rozrywka, kultura i marketing.

Projekt powstał w odpowiedzi na konsekwencje zmian demograficznych jako jednego z największych wyzwań stojących przed Unią Europejską i kluczowy element w promocji ekonomicznego i społecznego włączenia wewnątrz UE.

Wraz ze wzrastaniem ilości osób starszych w społeczeństwie, migranci i członkowie mniejszości w starszym wieku stali się ważna grupą docelową. Dysponują oni bowiem olbrzymim potencjałem ekonomicznym i społecznym oraz kompetencjami, dzięki czemu mogą przyczynić się do rozwoju swoich społeczności np. jako wolontariusze ale także jako pracownicy.

Projekt AAMEE przewidywał następujące przedsięwzięcia:

  • Dwa europejskie konkursy dobrych praktyk pt. „Aktywne starzenie się i społeczna, kulturowa i ekonomiczna integracja emigrantów w starszym wieku w Europie” kierowane do a) organizacji wolontariackich, b) lokalnych władz i organizacji pozarządowych,
  • Pierwsza europejska konferencja pt. „Starzy migranci w Europie – wyzwania i możliwości” , 30 września – 2 października 2008, wraz z konferencyjną stroną internetową
  • Program wymiany dla organizacji wolontariackich z różnych krajów europejskich
  • Stworzenie listy pomysłów jak można wspomóc i rozwinąć działalność wolontariacką migrantów starszym wieku i dla nich
  • Stworzenie kodeksu postępowania zawierającego dobre praktyki i rekomendacje dla nowych działań i inicjatyw dotyczących migrantów w starszym wieku w Europie
  • Zaadaptowanie i implementacja projektu badawczego
  • Stworzenie naukowej sieci badawczej
  • Sformułowanie i przyjęcie memorandum zawierającego wskazówki jak uwrażliwić społeczeństwo i władze na problemy migrantów w podeszłym wieku

Więcej informacji na stronie: http://www.aamee.eu

Czas trwania

2008 - 2008

Źródło finansowania

Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Równego Traktowania Unii Europejskiej, Ministerstwo Spraw Międzypokoleniowych, Rodziny, Kobiet i Integracji Landu North Rhine-Westphalia