Arica. Wielokierunkowa analiza obszarów obozów dla uchodźców/osób wewnętrznie przesiedlonych w oparciu o dane satelitarne HR/VHR

 

Projekt obejmuje badania  wzajemnego wpływu środowiska przyrodniczego i mieszkańców obozów dla uchodźców i osób wewnętrznie przesiedlonych, w tym ich narażenie na zagrożenia naturalne. Zakłada on również przeprowadzenie wielokierunkowej i wieloczasowej analizy danych satelitarnych HR/VHR dla kilku rodzajów obozów. Analiza przestrzenna obozów i ich otoczenia zostanie uzupełniona szczegółowymi wywiadami pogłębionymi obejmującymi perspektywę osób pracujących i/lub mieszkających na danym terenie. Głównym celem badań społecznych jest zidentyfikowanie najważniejszych elementów aktywności mieszkańców obozów, które są czynnikiem stymulującym zmiany środowiskowe. Rezultatem tej interdyscyplinarnej analizy będą rekomendacje oraz wypracowanie najlepszych rozwiązań w zakresie zarządzania terenami obozowymi dla uchodźców (w tym uchodźców wewnętrznych) oraz opracowanie koncepcji systemu monitoringu satelitarnego. Wyniki badań zostaną opublikowane na opracowanej w ramach projektu „Geoplatformie internetowej” dostarczającej informacji o aktywności mieszkańców względem środowiska przyrodniczego. Prezentowane materiały obejmą zarówno dane geoprzestrzenne, jak i różnego rodzaju raporty opisujące specyfikę badanych obszarów. Pozwolą one na zwiększenie świadomości społecznej na temat przyczyn zmian środowiska przyrodniczego zachodzących na terenie obozów, ich wpływu na mieszkańców tych miejsc oraz roli udzielanej im pomocy, w tym humanitarnej, w kształtowaniu tych zmian. 

Szczegółowe cele Projektu:

  1. Analiza i prezentacja przykładów wieloczasowej interakcji pomiędzy środowiskiem przyrodniczym a mieszkańcami obozów dla uchodźców i osób wewnętrznie przesiedlonych, zlokalizowanych w różnych  obszarach geograficznych. Wykrycie, monitorowanie i przewidywanie zmian: (1) krótkoterminowych, obejmujących uwarunkowania antropogeniczne (zakładanie/likwidacje osad), bezpieczeństwo żywnościowe, nagłe zagrożenia naturalne (osunięcia ziemi, powodzie, itp.); (2) długoterminowych mających odzwierciedlenie w zmianach użytkowania oraz pokrycia szatą roślinną terenów wokół obozów.
  2. Analiza i zrozumienie czynników społeczno-ekonomicznych wpływających na określone zmiany  środowiskowe.
  3. Wykazanie korzyści płynących z wykorzystania analizy danych teledetekcyjnych w monitoringu i zarządzaniu obszarami niedostępnymi dla pomiarów „in situ” ze względu na kwestie bezpieczeństwa. Przedstawienie koncepcji przyszłego satelitarnego systemu monitoringu operacyjnego oraz programu wsparcia organizacji/zarządzania takimi obszarami w celu zminimalizowania negatywnych interakcji pomiędzy mieszkańcami a środowiskiem.
  4. Opracowanie danych o społecznych i środowiskowych uwarunkowaniach obozów dla uchodźców/osób wewnętrznie przesiedlonych (formalnie i nieformalnie założonych) w formie geoplatformy ‚online’. Zwiększenie świadomości społecznej na temat zmian środowiskowych zachodzących na terenach obozów ich wpływu na ludność obozową oraz udzielanej jej pomocy humanitarnej.

https://arica.gridw.pl/en/

Czas trwania

2020 - 2023

Źródło finansowania

POLNOR, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Partnerzy

Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk – Lider

NORCE Norwegian Research Centre AS, z siedzibą w Bergen, Norwegia

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska, Centrum Informacji o Środowisku UNEP/GRID Warszawa

Uniwersytet Warszawski, Ośrodek Badań nad Migracjami