Dyfuzja kulturowa poprzez migracyjne transfery społeczne pomiędzy Polską i Wielką Brytanią

 

Migracje międzynarodowe Polaków w dobie transformacji systemowej z ich specyficznymi formami, jako fenomen społeczny, stanowią nieustanne zainteresowanie badaczy (m.in. Jaźwińska i Okólski 2001; Kaczmarczyk i Łukowski 2004; Kaczmarczyk red. 2008; Grabowska-Lusińska i Okólski 2009). Do tej pory charakteryzowano jednak najczęściej dynamikę, trendy, formy i strukturę migracji oraz zachowania migrantów związane głównie z transferem środków finansowych (ang. remittances) określanych jako „pieniądz migracyjny” (Hirszfeld 2001; Kaczmarczyk red. 2008; Wieruszewska red. 2008: Grabowska-Lusińska i Okólski 2009).

Niniejszy projekt badawczy dotyczący transferów społecznych (ang. social remittances) współczesnych migrantów z Polski stanowi nowe, socjologiczne i antropologiczne ujęcie znaczenia migracji w życiu społecznym ze szczególnym uwzględnieniem konsekwencji kontaktów międzykulturowych, jakimi poddani zostaja migranci. Społeczne transfery migracyjne dotyczą transferowania idei, zachowań, postaw, tożsamości oraz kapitału społecznego przede wszystkim z kraju przyjmującego do kraju wysyłającego, ale także w drugą stronę (Levitt 1998). W obu przypadkach są one efektem spotkań i wymiany społeczno-kulturowej pomiędzy aktorami społecznymi zamieszkującymi odmienne konteksty kulturowe.

Celem niniejszego projektu badawczego jest:

  1. Identyfikacja mechanizmów społecznych, jakimi są społeczne transfery współczesnych polskich migrantów zarówno w miejscu przyjmującym, jak i wysyłającym w odniesieniu do sąsiedztw i miejsc pracy.
  2. Analiza mechanizmów transferu, dyfuzji i znaczenia transferów społecznych w kraju przyjmującym i wysyłającym.
  3. Rola transferów społecznych w transformacji społecznego i politycznego życia sąsiedztw.
  4. Analiza kosztów i korzyści transferów społecznych w miejscu wysyłającym i przyjmującym.

Pytania badawcze:

  1. Jakie są mechanizmy (typy mechanizmów) przekazów społecznych transferów migracyjnych pomiędzy Polską i Wielką Brytania?
  2. Jakie znaczenie mają migracyjne transfery społeczne w transformacji społecznego i politycznego życia sąsiedztw/ sieci społecznych?
  3. Jakie są koszty i korzyści społecznych transferów migracyjnych w miejscach: wysyłającym i przyjmującym?

Hipotezy badawcze: (1) Mechanizmy przekazu społecznych transferów migracyjnych pomiędzy Polską i Wielką Brytanią są niejednorodne i zachodzą przy jednoczesnym użyciu zróżnicowanych kanałów społecznych. (2) Społeczne transfery migracyjne przyczyniają się: w kraju wysyłającym do modernizacji społecznej poprzez oddziaływanie na zmianę tradycyjnych norm i wartości; w kraju przyjmującym do wzrostu integracji społecznej. (3) Efekty społecznych przekazów migracyjnych nie są widoczne od razu, potrzebują czasu, aby były możliwe do uchwycenia w praktykach społecznych.

Czas trwania

2012 - 2015

Źródło finansowania

Narodowe Centrum Nauki, HARMONIA

Partnerzy

University of Roehampton

Publikacje