Efekt heterogeniczności w sąsiedztwie. Różnorodność etniczna na tle innych wymiarów zróżnicowania ludności

 

Celem projektu badawczego jest dostarczenie wiedzy na temat roli różnorodności otoczenia w kształtowaniu relacji sąsiedzkich wśród mieszkańców wybranych obszarów Warszawy. W ramach projektu zrealizowane zostanie badanie jakościowe w kilku sąsiedztwach warszawskich, różnorodnych pod względem etnicznym oraz społeczno-ekonomicznym i demograficznym. Badanie pozwoli określić, jak mieszkańcy postrzegają swoją okolicę oraz które wymiary zróżnicowania ludności mają dla nich istotne znaczenie, a także, jakie odczucia i postawy wiążą się z każdym z nich. Różnorodność ujęta będzie szeroko: ze względu na pochodzenie etniczne, status społeczno-ekonomiczny, sytuację rodzinną oraz długość zamieszkania w sąsiedztwie. Szczególny nacisk położony będzie na odmienność etniczną, będącej przedmiotem wyjątkowo silnych kontrowersji w międzynarodowym dyskursie naukowym. Badanie obejmie indywidualne wywiady pogłębione, fokusy oraz obserwację.

Szczegółowe pytania badawcze:

  • Jak mieszkańcy sąsiedztw o różnorodnej ludności postrzegają swoje sąsiedztwo i własne relacje sąsiedzkie?
  • Jak mieszkańcy odnoszą się do poszczególnych wymiarów różnorodności w swoim sąsiedztwie? Które z nich stanowią dla nich zauważalną wartość? Jakie są postawy i stosunek emocjonalny wobec grup odmiennych w wymiarach uznanych przez mieszkańców za istotne?
  • Jaka jest rola poszczególnych wymiarów różnorodności w kształtowaniu stosunków sąsiedzkich? Jak na tle pozostałych miar odmienności plasuje się pod tym względem różnorodność etniczna?

Czas trwania

2011 - 2012

Źródło finansowania

Narodowe Centrum Nauki, PRELUDIUM