Exit and voice: Białorusini w Polsce wobec państwa pochodzenia

 

Polska jest jednym z głównych państw docelowych dla Białorusinów. Powody ich wyjazdu z kraju mają mieszany charakter – ekonomiczny (związany z sytuacją gospodarczą i ograniczonymi perspektywami na rynku pracy) oraz polityczny (związany z autorytarnym systemem władzy i represjami). Badanie ma charakter pilotażowy i dotyczy następujących zagadnień: postrzegania przez emigrantów obecnej sytuacji w kraju pochodzenia i możliwych scenariuszy jej rozwoju w przyszłości, procesów samoorganizacji białoruskiej diaspory w Polsce oraz roli mediów społecznościowych w tych procesach, form aktywności podejmowanych przez emigrantów z Białorusi wobec kraju pochodzenia oraz polityki Polski jako kraju docelowego wobec emigrantów z Białorusi.

Planowane badania obejmują wywiady pogłębione częściowo ustrukturyzowane z przedstawicielami diaspory białoruskiej i administracji polskiej oraz ekspertami, a także analizę źródeł internetowych (mediów społecznościowych).

Czas trwania

2021 - 2021

Źródło finansowania

mikro-grant IDUB UW, środki własne OBM UW

Publikacje