International Ethnic and Immigrant Minorities Survey Data Network (ETHMIGSURVEYDATA) COST Action CA 16111

 

Głównym celem sieci jest zgromadzenie naukowców, decydentów politycznych i osób związanych z badaniami ankietowymi w celu połączenia wysiłków na rzecz poprawy dostępu, użyteczności, rozpowszechniania i standardów wielu różnych i rozproszonych danych ankietowych dotyczących ekonomicznej, społecznej i politycznej integracji mniejszości etnicznych i imigranckich (EMM). Projekt jest istotny i aktualny, jego celem są działania na rzecz zwiększenia potencjału badawczego w Europie w zakresie integracji gospodarczej, społecznej i politycznej mniejszości (EMM), a także szerzeniu rzetelnej wiedzy opartej na solidnych dowodach naukowych oraz przekazywaniu jej decydentom politycznym i organizacjom społeczeństwa obywatelskiego na temat najważniejszych procesów społecznych związanych z integracją EMM w społeczeństwach europejskich i innych krajach i ich konsekwencji. Sieć COST skupi się na rozwoju potencjału badawczego i przekazywaniu wiedzy różnym grupom odbiorców i zainteresowanym stronom.
Celem sieci jest kompilowanie, dokumentowanie, archiwizowanie i łączenie danych pochodzących z różnych porównywalnych badań sondażowych prowadzonych w Europie i działanie na rzecz pozyskiwania wysokiej jakości danych empirycznych do dalszych badań i analiz. Dane zostaną udostępnione na platformie internetowej lub w tzw. Data Hub. W projekcie zaplanowane są także specjalne szkolenia badawcze i komponent edukacyjny, które będą adresowane do młodych badaczy (doktorantów i młodych doktorów). Sieć tworzy kilkudziesięciu badaczy z ponad 20 europejskich krajów i Stanach Zjednoczonych, skład osobowy jest zrównoważony pod względem płci, położenia geograficznego, rodzaju organizacji i etapu kariery.

Więcej informacji: http://www.cost.eu/COST_Actions/ca/CA16111

Czas trwania

2016 - 2019

Źródło finansowania

EU Framework Programme Horizon 2020