Małżeństwa mieszane a „asymetria płci”. Wzory integracji i mobilności społeczno-ekonomicznej imigrantów w Polsce i Wielkiej Brytanii

 

Celem projektu jest zbadanie związków między społecznym wymiarem integracji imigrantów, którzy zawarli małżeństwa mieszane z obywatelami kraju przyjmującego, a ich mobilnością społeczno-ekonomiczną ujmowaną jako subiektywnie odczuwane zmiany w osiąganym statusie społecznym i ekonomicznym w kraju pochodzenia i kraju przyjmującym. Integracja definiowana jest w projekcie w odniesieniu do wymiaru społecznego, w którym analizie poddaje się więzi wewnątrzgrupowe, relacje z członkami grupy dominującej oraz kontakty z instytucjami społeczeństwa przyjmującego, jak również umiejscowienie imigrantów w strukturach społecznych.

Projekt pozwoli także zidentyfikować najistotniejsze wymiary transnarodowego zaangażowania imigrantów opierające się m.in. na powiązaniach rodzinnych, ekonomicznych i społecznych, które łączą ich z krajem wysyłającym, przecinając jednocześnie granice administracyjne państw narodowych. Badanie umożliwi zbadanie wpływu tych powiązań na integrację społeczną imigrantów oraz ich mobilność społeczno-ekonomiczną. Analizie poddaną zostaną również uwarunkowania i konsekwencje prawne zawierania małżeństw mieszanych w Polsce i Wielkiej Brytanii. Badanie posłuży weryfikacji hipotezy badawczej mówiącej o tym, że zawarcie małżeństwa z obywatelem kraju przyjmującego jest formą subiektywnego podwyższenia statusu społeczno-ekonomicznego przez migrujące kobiety w odniesieniu do kraju ich pochodzenia i docelowego, podczas gdy dla migrujących mężczyzn jest ono formą mobilności horyzontalnej, która nie wiąże się ze zmianą pozycji społeczno-ekonomicznej. Badaniu poddani zostaną imigranci z państw powstałych po rozpadzie ZSRR, którzy najliczniej zawierają małżeństwa z obywatelami Polski, oraz obywatele Polski, którzy weszli w związki małżeńskie z obywatelami Wielkiej Brytanii.

W badaniu wykorzystane zostaną zarówno techniki ilościowe, jak i jakościowe. W celu określenia uwarunkowań i konsekwencji prawnych zawierania małżeństw mieszanych zostanie przeprowadzona analiza elementów ustawodawstwa polskiego, brytyjskiego i europejskiego pod kątem przepisów umożliwiających zawarcie związku małżeńskiego z cudzoziemcem, polityk regulujących legalizację pobytu imigrantów, naturalizacyjnych oraz integracyjnych. W celu określenia podstawowych charakterystyk społeczno-demograficznych imigrantów zawierających małżeństwa mieszane w Polsce i w Wielkiej Brytanii przeprowadzone zostaną analizy ilościowe danych zastanych. Badanie jakościowe zostanie przeprowadzone w Polsce i w Wielkiej Brytanii z wykorzystaniem wywiadów biograficznych. Do analizy zebranego materiału wykorzystana zostanie metoda historii życia (life history). Wnioski z analizy uzupełnione zostaną o analizę treści internetowych.

Pionierska analiza porównawcza dostarczy istotnych wniosków na temat obecności i funkcjonowania najliczniejszych grup imigrantów w Polsce, jak również obywateli Polski migrujących do Wielkiej Brytanii, którzy stanowią jeden z najważniejszych poakcesyjnych strumieni migracyjnych, a co więcej tworzą widoczną społeczność migrantów osiadłych na Wyspach Brytyjskich. Ponadto wnioski wypływające z badania wpiszą się w aktualną dyskusję naukową o nowoczesnych koncepcjach mobilności.

Czas trwania

2015 - 2017

Źródło finansowania

Narodowe Centrum Nauki, PRELUDIUM

Publikacje