Uwarunkowania przemysłu migracyjnego w Europie Środkowo-Wschodniej na przykładzie systemu pośrednictwa migracji zarobkowych w Polsce, Białorusi oraz Ukrainie

 

Głównym celem naukowym projektu jest wypełnienie luki badawczej dotyczącej uwarunkowań rozwoju oraz funkcjonowania przemysłu migracyjnego w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Celem empirycznym jest zidentyfikowanie oraz wyjaśnienie znaczenia mechanizmów leżących u podstaw ekspansji wyspecjalizowanych podmiotów odpowiadających za komercjalizację migracji w krajach o dużym potencjalne emigracyjnym. Wykorzystane zostaną studia przypadku Polski, Ukrainy oraz Białorusi, krajów charakteryzujących się różnymi reżimami migracyjnymi, politycznymi czy prawnymi. Na płaszczyźnie teoretycznej, celem projektu jest wzbogacenie teorii przemysłu migracyjnego, zwłaszcza w odniesieniu do systemu pośrednictwa migracji (ang. migration brokerage: Stovel and Shaw 2012; Faist 2013). W tym celu zostaną przeprowadzone jakościowe badania systemu pośrednictwa migracji, uwzględniające zarówno długookresową perspektywę (ponad 20 lat) oraz bieżące wydarzenia, w tym pandemię COVID-19, kryzys polityczny w Białorusi oraz wojnę i kryzys humanitarny w Ukrainie. Oprócz wtórnej analizy danych zastanych (m.in. publikacje, dane statystyczne), stron internetowych, szczególne znaczenie będą miały badania empiryczne, w ramach których wykorzystane zostaną elementy obserwacji uczestniczącej oraz pogłębione wywiady z kluczowymi interesariuszami. Wyniki badań pozwolą lepiej zrozumieć znaczenie poszczególnych uwarunkowań (m.in. prawnych, politycznych, ekonomicznych, społecznych), zwłaszcza sytuacji kryzysowych i ich wpływu na działalność podmiotów przemysłu migracyjnego oraz zmianę charakteru strumieni migracyjnych. Problematyka przemysłu migracyjnego oraz komercjalizacji migracji w Europie Środkowo-Wschodniej wciąż pozostaje relatywnie słabo zgłębionym tematem, zwłaszcza w wymiarze porównawczym.

Czas trwania

2022 - 2023

Źródło finansowania

grant Nowe Idee 2A, POB V, IDUB UW