Międzynarodowa mobilność pracowników służby zdrowia

 

Celem projektu było zapewnienie teoretycznych i konceptualnych ram dla projektu zainicjowanego przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, a finansowanego i koordynowanego przez Ministerstwo Zdrowia. Jego celem było zbadanie skali odpływu personelu medycznego z polskich publicznych i niepublicznych placówek opieki zdrowotnej, jak również określenie skali niedoboru lekarzy w kraju. Zostały również podjęte próby zidentyfikowania najważniejszych przyczyn i efektów międzynarodowej mobilności pracowników służby zdrowia. Warunkiem koniecznym do efektywnego przeprowadzenia badań terenowych było zarysowanie kontekstu zjawiska oraz zaprezentowanie jego ram konceptualnych. Badanie doświadczeń innych krajów w tym zakresie pozwoliło na zaproponowanie konstruktywnych rekomendacji w zakresie działań polskich placówek służby zdrowia. W ostatniej fazie projektu analiza warunków prawnych i instytucjonalnych pozwoliła na zidentyfikowanie przyczyn tej formy mobilności i umożliwiła interpretację zebranych danych empirycznych. Efektem prac analitycznych były następujące ekspertyzy: “Międzynarodowa mobilność pracowników służby zdrowia w ujęciu globalnym oraz doświadczenia Polski”, “Teoretyczne i metodologiczne podstawy międzynarodowej mobilności pracowników służby zdrowia” oraz “Prawne i instytucjonalne uwarunkowania migracji pracowników służby zdrowia”.

Czas trwania

2006 - 2006

Źródło finansowania

Urząd Komitetu Integracji Europejskiej