Migranci pracowniczy z Europy Środkowo-Wschodniej w krajach nordyckich: wzorce migracji, warunki pracy i praktyki rekrutacji

 

Głównym celem tego projektu jest uzyskanie nowej wiedzy na temat napływu pracowników z Europy Środkowo-Wschodniej do krajów nordyckich oraz porównanie czynników, które kształtują warunki i środowisko ich pracy w poszczególnych krajach, włączając w to kwestie dumpingu socjalnego, a także w szczególności zidentyfikowaniu roli jaką w procesie wejścia migrantów pracowniczych na rynki pracy tych krajów pełnią agencje zatrudnienia. Wiedza, którą zdobędziemy analizując wpływy różnych systemów regulacji rynków pracy, zróżnicowania wzorców rekrutacji i obowiązujących w różnych sektorach gospodarki układów zbiorowych, w kształtowaniu się sytuacji migrantów pracowniczych na poszczególnych rynkach pracy, zostanie wykorzystana w celu wspierania równości na rynku pracy i zrównoważonego rozwoju nordyckiego modelu rynku pracy i opieki społecznej w coraz bardziej globalizującym się świecie.

Projekt składa się z trzech podprojektów. Celem pierwszego z nich, zatytułowanego „Zmieniające się wzorce migracji zarobkowej do krajów nordyckich” jest dostarczenie opisu i analizy porównawczej kierunków, skali i struktury strumieni migracyjnych do i z krajów nordyckich, ze szczególnym uwzględnieniem migracji zarobkowych z krajów będących nowymi członkami Unii Europejskiej z Europy Środkowo-Wschodniej, ale także ukazanie ich w szerszym kontekście przepływów migracyjnych.

Celem drugiego podprojektu zatytułowanego „Warunki pracy i środowisko pracy polskich migrantów pracowniczych w Oslo, Kopenhadze i Rejkiawiku” jest opis i wyjaśnienie występujących różnic (subiektywnych i obiektywnych) w warunkach pracy i środowiskach pracy polskich pracowników zatrudnionych w różnych sektorach oraz krajach, i powiązanie powyższych (różnic) z kontekstem ekonomicznym, makro-instytucjonalnym i politycznym.

Ośrodek Badań nad Migracjami jest zaangażowany w realizację trzeciego podprojektu zatytułowanego „Rola agencji zatrudnienia jako pośrednika pracy i pracodawcy”, którego celem jest opisanie i wyjaśnienie związku pomiędzy rozwojem sektora agencji zatrudnienia i migracjami pracowniczymi do krajów nordyckich, oraz konsekwencji jakie są z tym związane dla rynków pracy i migrantów pracowniczych. W ramach tego podprojektu szczególną uwagę poświęcimy kwestii znaczenia krajowych uregulowań prawnych na funkcjonowanie agencji zatrudnienia, jako rekrutującego migrantów pracowniczych i/lub pracodawcę tychże pracowników.

Czas trwania

2011 - 2012

Źródło finansowania

Nordycka Rada Ministrów

Partnerzy

FAFO (Instytucja koordynująca) – Norwegia

CIRRA – Islandia

FAOS – Dania

SOFI – Szwecja