Migranci z Polski w Niemczech – aspekty kulturowe

 

Projekt „Migranci z Polski w Niemczech – aspekty kulturowe” za zasadniczy cel stawia uzyskanie szerokiego, wieloaspektowego obrazu uczestnictwa w kulturze osób polskiego pochodzenia oraz osób identyfikujących się z polską kulturą mieszkających w Niemczech. Problematyka badawcza projektu może zostać opisana w dwóch podstawowych obszarach: diagnoza uczestnictwa w kulturze migrantów z Polski mieszkających w Niemczech oraz diagnoza obecności kultury polskiej w niemieckiej sferze publicznej. Zastosowane podejście badawcze opiera się na wykorzystaniu zarówno metod analizy danych zastanych, jak i badań terenowych. Uwzględnienie technik z obszaru metod jakościowych i ilościowych badań społecznych pozwoli na uzyskanie wieloaspektowego obrazu badanych zjawisk kulturowych. Ze względu na nieprowadzenie dotychczas analiz w obszarze obejmującym zakres prezentowanego projektu można określić go mianem nowatorskiego w skali szeroko pojętej współczesnej humanistyki.

Efekty projektu będą wielorakie. Po pierwsze, dzięki przeprowadzeniu wyjątkowego, nowatorskiego badania, wypełniona zostanie jedna z luk w wiedzy na temat migrantów z Polski w Niemczech oraz dynamiki i skutków polskich migracji do Niemiec. Projekt dzięki zastosowaniu interdyscyplinarnych metod badawczych umożliwi sformułowanie wielopoziomowej diagnozy odnoszącej się do różnych aspektów problemu: uczestnictwa w kulturze migrantów z Polski w Niemczech i obecności kultury polskiej w niemieckiej sferze publicznej.  Bezpośrednim efektem projektu będzie przygotowanie serii raportów szczegółowych oraz raportu końcowego z badań. Raporty z formie elektronicznej będą udostępnione  do pobrania ze strony internetowej projektu. Ponadto planowane jest upowszechnienie i umiędzynarodowienie wyników badania poprzez publikację artykułów w czasopismach naukowych – zarówno polskich, niemieckich, jak i międzynarodowych. Ze względu na fakt, iż tematyka migracji z Polski do Niemiec budzi zainteresowanie zarówno polskiej, jak i niemieckiej administracji publicznej opracowana zostanie ekspertyza podsumowująca wyniki badań i zawierająca zalecenia dotyczące możliwości wpierania uczestnictwa kulturalnego migrantów z Polski w Niemczech zarówno z perspektywy państwa wysyłającego, jak i przyjmującego.

Więcej informacji na stronie internetowej projektu

Rezultatami projektu są:

  1. Raport końcowy w j. polskim i niemieckim
  1. Raporty z poszczególnych faz badań:
  1. ekspertyza skierowana do polskich, niemieckich i bilateralnych instytucji zajmujących się sprawami migrantów z Polski w Niemczech:

 

Czas trwania

2016 - 2019

Źródło finansowania

Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki

Publikacje