Mobilność terytorialna i społeczna w doświadczeniu biograficznym i pokoleniowym mieszkańców małego miasta – analiza na przykładzie Giżycka

 

Celem projektu jest analiza mobilności terytorialnej i społecznej oraz ich wzajemnych powiązań – mobilności opartej na doświadczeniu biograficznym i generacyjnym mieszkańców małego miasta.

W ramach badań monograficznych zamierzamy odtworzyć losy absolwentów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych w Giżycku (rok ukończenia szkoły: 1976 i 1977, 1986 i 1987, 1996 i 1997 i 2006 i 2007). Będzie to badanie przeprowadzone za pomocą rozbudowanej metryczki, ujmującej główne etapy biograficzne (ulokowanie przestrzenne, aktywność zawodowa, stan cywilny), a także możliwie kompleksowe dzięki pogłębionym wywiadom biograficznym, nastawionym na porównawczą analizę losów życiowych absolwentów.

Pomimo, że badania są zlokalizowane w jednej miejscowości – Giżycku, będą także za pomocą Internetu prowadzone właściwie na całym świecie, wszędzie tam, gdzie trafili absolwenci giżyckich szkół.

Główne pytania badawcze

1. Czy lokalna przestrzeń społeczna (w tym rynek pracy) ulega segmentacji na segment „uprzywilejowany“ i „podrzędny“?

2. W jaki sposób przestrzeń społeczna małego miasta powiązana jest z przestrzenią społeczną dużych miast w kraju i przestrzenią społeczną krajów przyjmujących polskich migrantów? Jaka jest dynamika czasowa i przestrzenna tych powiązań?

3. Czy i w jakim stopniu obok migracji pojawiają się formy mobilności cyrkulacyjnej w wymiarze zarówno międzynarodowym, jak i krajowym?

4. Jak kształtuje się sprawczość badanej zbiorowości, rozumiana jako wzajemny splot regionalnych ideologii, polityki głównego nurtu, światopoglądów z działaniami praktycznymi: pracą najemną w miejscu pochodzenia lub zamieszkania, migracjami zarobkowymi, czy działalnością gospodarczą?

5. Czy w badanym mieście wytworzyły się translokalne i transnarodowe sieci powiązań i światy przeżywane? Jakie zawierają wzory relacji między- i wewnątrzpokoleniowych? 

Znaczenie projektu

Efektem badań będzie pogłębiona wiedza o wpływie procesów migracyjnych (i szerzej rozumianej mobilności) na strukturę społeczności lokalnej małego miasta po zmianie systemowej (1989) oraz akcesji Polski do UE (2004):

badania wpiszą się w tradycję studiów lokalnych w Polsce, pogłębiając je i otwierając na badanie powiązań między mobilnością przestrzenną a społeczną, a także pomiędzy lokalnością a przemianami translokalnymi i transnarodowymi; projekt przyniesie rozpoznanie wpływu mobilności terytorialnej i społecznej na kształt społeczności małego miasta – jego kondycji demograficznej, społeczno-kulturowej, charakteru powiązań z innymi poziomami życia społecznego;

analiza pomoże ukazać trwałość i zmienność wzorów tej mobilności w perspektywie dłuższego trwania historycznego (przynależność do postmigracyjnej domeny kulturowej tzw. Ziem Zachodnich i Północnych, wpływ socjalistycznej modernizacji, zmiany systemowej 1989/1990 roku i akcesji Polski do UE);

projekt będzie ważnym przyczynkiem w poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie o treść polskich przemian, w wymiarze otwartości struktury społecznej.

 

Czas trwania

2017 - 2020

Źródło finansowania

Narodowe Centrum Nauki (OPUS 11)

Publikacje