Mobilność zarobkowa w powiększonej Unii Europejskiej. Migracje międzynarodowe z krajów UE-8

 

Od początku lat 90-tych kraje Europy Środkowej i Wschodniej przechodziły niebywałą transformację z reżimu komunistycznego do ekonomii wolnorynkowej i państwa demokratycznego. Ogólną tendencją w okresie tych zmian było zwiększone zróżnicowanie regionalne. Wyraźnym znakiem tego zróżnicowania była akcesja wybranych krajów do Unii Europejskiej w 2004 roku.

Istotnym komponentem przemian społeczno-ekonomicznych jest zmiana zachowań migracyjnych. Przed rokiem 1990 migracje były znacznie ograniczone we wszystkich krajach regionu. Ogólnie, w okresie przed transformacją migracje w regionie charakteryzowały się trzema istotnymi cechami: po pierwsze, większość przepływów ludności była skierowana na zachód; po drugie, odnotowywano jedynie pojedyncze przypadki powrotów; po trzecie, wyłączając republik byłego Związku Radzieckiego, migracje pomiędzy regionami były znikome. Ponadto, bardzo ważnym komponentem przepływów ludności w niektórych krajach były migracje poszczególnych grup etnicznych. Po zniesieniu barier dla mobilności sytuacja zmieniała się dynamicznie i utworzyły się nowe możliwości dla potencjalnych migrantów. Zwiększeniu uległa intensywność przepływów ludności, a w regionie zaobserwowano bardzo znaczący wzrost złożoności form migracji – od zarobkowych, przez tranzytowe, do przymusowych migracji azylantów i uchodźców.

Celem projektu badawczego było zaprezentowanie aktualnych trendów w zachowaniach migracyjnych w społeczno-ekonomicznym kontekście transformacji w ośmiu krajach Europy Środkowej i Wschodniej, które wstąpiły do Unii Europejskiej w 2004 roku. Ponadto projekt miał za zadanie analizę wybranych cech współczesnych migracji w tej części świata. Ideą było zidentyfikowanie najważniejszych krajów wysyłających w regionie, oraz wskazanie cech strukturalnych migracji. Ostatnia część poświęcona była odpowiedzi na pytanie o przyszłość migracji Wschód-Zachód w odniesieniu do ośmiu nowych krajów członkowskich.

Publikacje:

Efekty projektu badawczego posłużyły jako materiał wspierający specjalne wydanie “World Bank EU8 Quaterly Economic Report”, wydanego we wrześniu 2006 roku (dostępny on-line)

Czas trwania

2006 - 2006