Mobilność zarobkowa w Unii Europejskiej w kontekście rozszerzenia i rozwiązań przejściowych w dostępie do rynku pracy

 

Projekt był realizowany na zlecenie Komisji Europejskiej (DG Employment) przez tzw. European Integration Consortium pod przewodnictwem Institut fuer Arbeit und Berufsforschung (Niemcy). Wstępne wyniki zostały wykorzystane do przygotowania opublikowanego w 2008 roku dokumentu KE pt. Employment in Europe (tzw. Spidla report). OBM był odpowiedzialny za przygotowanie dwóch analiz krajowych (Polska i Litwa) oraz modułu poświęconego drenażowi mózgów (Brain drain, Brain Gain, and Brain Waste).

Cele projektu:

Podstawowym celem projektu było zbadanie wpływu rozwiązań instytucjonalnych z akcesją nowych krajów członkowskich do UE, w szczególności rozwiązań przejściowych w dostępie do rynku pracy, na procesy mobilności międzynarodowej a pośrednio na wzrost gospodarczy i sytuację na rynkach pracy w krajach wysyłających i przyjmujących migrantów. Moduł, za którego koordynację odpowiedzialny był OBM dotyczył mobilności zagranicznej osób z wysokimi kwalifikacjami. W szczególności, celem było zbadanie czy i na ile współczesne migracje mieszkańców Europy Środkowo-Wschodniej winny być opisywane w kategoriach drenażu mózgów i jaki jest ich wpływ na zasób kapitału ludzkiego w krajach wysyłających.

Czas trwania

2008 - 2009

Źródło finansowania

IAB Niemcy, EU-Tender