Współczesna Polska: migracje i transformacje

 

Projekt „Modern Poland” to inicjatywa wymiany edukacyjnej i badawczej prowadzona we współpracy Ośrodka Badań nad Migracjami UW i Migration Research Group z University of Sheffield. Przedsięwzięcie jest finansowane ze środków Noble Foundation (http://pomp.com.pl/). Działania projektowe trwają między październikiem 2017 a wrześniem 2019.

Projekt wykorzystuje migracje jako pryzmat, przez który można się przyjrzeć kluczowym przemianom współczesnego społeczeństwa polskiego. W projekcie bierzemy na warsztat transnarodowe pole, aby odsłonić wielorakie powiązania pomiędzy Polską i Wielką Brytanią. Ważnym, wymagającym badań kontekstem tych powiązań jest postępujący proces wychodzenia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej (Brexit).

Znacząca liczba Polaków żyjących w Wielkiej Brytanii łączy te dwa społeczeństwa na wiele różnych sposobów. Zadaniem projektu jest przyjrzenie się, w jaki sposób ciągła i dynamiczna wymiana i pulsacja idei, wartości, praktyk, relacji rodzinnych, podejść do opieki i zobowiązań opiekuńczych, transferów finansowych i społecznych, odwiedzin i planów powrotu, wpływają na oba te kraje.

Cztery główne zadania w projekcie to:

1. Pogłębienie wiedzy na temat złożoności i dynamiki współczesnego społeczeństwa polskiego, korzystając ze zjawisk migracyjnych jako punktu wyjścia;

2. Stworzenie platformy wymiany idei i umiejętności dla doktorantów z Polski i z Wielkiej Brytanii;

3. Zacieśnienie współpracy pomiędzy wiodącymi polskimi i brytyjskimi ośrodkami badań migracyjnych poprzez powołanie do działania nowej sieci naukowej złożonej z OBM UW i MRG z Sheffield;

4. Podsumowanie nowej wiedzy i analiz w redagowanej książce naukowej i w specjalnym numerze CEEMR.

W ramach projektu odbędzie się cykl wykładów publicznych i tzw. master classes (zaawansowane warsztaty) w Sheffield i w Warszawie (kwiecień i listopad 2018).

We wrześniu 2018 odbędzie się w Warszawie tygodniowa Szkoła letnia „Migration and Transformations: PhD Research Methods Summer School” dla doktorantów i osób kończących doktorat, którą OBM i MGR University of Sheffield organizuje wraz z Centrum Badań nad Uprzedzeniami UW i Muzeum Historii Żydów Polskich Polin.

Projekt zakończy międzynarodowa konferencja na temat powiązań między migracjami a przemianami społecznymi na wiosnę 2019 roku w Sheffield, gromadząca badaczy z Polski, UK i innych krajów. W szczególny sposób zachęcimy do udziału w niej doktorantów i innych badaczy na wczesnych etapach kariery naukowej. Najlepsze zgłoszone wystąpienia będą miały szansę stanowić podstawę do rozdziałów w publikacji książkowej podsumowującej projekt.

Czas trwania

2017 - 2019

Źródło finansowania

Noble Foundation