MultiData – Migracje wielokrotne: Podejście ilościowe

 

MultiData to projekt badawczy, który ma na celu bardziej precyzyjny opis migracji międzynarodowych, a w szczególności migracji wielokrotnych. Nie każda migracja jest podejmowana raz i na zawsze. Migranci często migrują kilkukrotnie, na różnych etapach swojego życia. Kiedy migrują oni po raz kolejny, mogą wrócić do tego samego miejsca lub wybrać inne miejsce docelowe. Migrantów, którzy migrują więcej niż raz i do więcej niż jednego kraju docelowego, nazywamy migrantami wielokrotnymi. Dotychczasowe badania nad migracjami dokumentowały głównie indywidulne historie i historie rodzin migrantów wielokrotnych, które dają nam bardziej dogłębne zrozumienie tego zjawiska, ale nie pozwalają uzyskać bardziej ogólnego obrazu. Dlatego celem projektu MultiData jest zebranie danych na temat migracji wielokrotnych przy zastosowaniu podejścia ilościowego. Do śledzenia migracji wielokrotnych zostaną wykorzystane dwa rodzaje danych ilościowych. Po pierwsze, istniejące badania sondażowe pozwolą na opis skali migracji wielokrotnych i ich zasięgu geograficznego. Dane z sondaży społecznych pozwolą również na zbadanie, w jakim stopniu migranci wielokrotni różnią się od innych migrantów, to znaczy czy migranci wielokrotni posiadają więcej czy mniej zasobów niż inni migranci? Co więcej, podczas gdy tradycyjne źródła danych, takie jak rejestry i sondaże, pozwalają zrozumieć niektóre aspekty migracji wielokrotnych, pojawiają się nowe dane, które posiadają potencjał dla lepszego zrozumienia tego, w jaki sposób migranci wielokrotni przemieszczają się pomiędzy różnymi miejscami w czasie. Projekt wykorzysta duże dane dotyczące pracowników naukowych i piłkarzy w celu zobrazowania trajektorii międzynarodowych, w tym migracyjnych powrotów i osiedleń. Wykorzystanie różnych rodzajów danych nie pozostaje bez wyzwań i dlatego ważnym celem MultiData, obok opisu migracji wielokrotnych, będzie ocena różnych źródeł danych i tego, w jakim stopniu te dane mogą pomóc zrozumieć migracje wielokrotne.

Projekt MultiData będzie realizowany we współpracy z naukowcami z Austrii i Francji. Rezultaty projektu zostaną opisane w szeregu publikacji dotyczących migracji wielokrotnych oraz badania migracji za pomocą metod ilościowych. Zespół projektowy przedstawi też wyniki projektu na konferencjach międzynarodowych. MultiData, oprócz publikacji naukowych, dostarczy materiałów dla publicznych debat o migracji, prowadząc do bardziej zróżnicowanego i realistycznego zrozumienia migracji.

Czas trwania

2021 - 2023

Źródło finansowania

NCN Opus 19