Ocena jakości usług PSZ w zakresie uproszczonego systemu dopuszczenia do pracy cudzoziemców (PO WER)

 

logo_power_small

Celem projektu „Stworzenie koncepcji narzędzia służącego ocenie jakości usług Publicznych Służb Zatrudnienia szczebla lokalnego, regionalnego oraz centralnego w zakresie uproszczonego systemu dopuszczenia do pracy cudzoziemców oraz jego wdrożenie” jest zbadanie procesu zatrudniania pracowników z zagranicy oraz analiza jego wpływu na lokalne i regionalne rynki pracy. Badanie obejmie różne podmioty mające związek z zatrudnianiem cudzoziemców, tj. samych pracowników cudzoziemskich, pracodawców zatrudniających cudzoziemców, przedstawicieli urzędów pracy, a także przedstawicieli instytucji kontrolnych. Będzie poprzedzone analizą obowiązującego prawa oraz planowanych zmian w tym zakresie. Badanie będzie miało charakter ogólnopolski i zostaną w nim zastosowane zarówno jakościowe, jak i ilościowe techniki badawcze.

Według danych BAEL, atrakcyjność Polski jako kraju docelowego imigracji zarobkowej co roku wzrasta – na początku 2015 roku na pobyt trwający co najmniej 3 miesiące zarejestrowało się w Polsce 80 tys. cudzoziemców. Z danych Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej wynika, że w 2015 r. wydano ok. 65,8 tys. zezwoleń na pracę dla cudzoziemców i zarejestrowano 782,2 tys. oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi. Od 2014 r. można zaobserwować wyraźną tendencję wzrostową w zakresie wydawanych zezwoleń na pracę i rejestrowanych oświadczeń uprawniających do pracy krótkoterminowej. Dostępne są informacje o różnych aspektach zatrudnienia imigrantów w Polsce, ale dane te są fragmentaryczne, rozproszone, wymagają uzupełniania i komentarza, gdyż statystyki nie pozwalają na obserwowanie wprost procesu zatrudniania cudzoziemców i jego skutków.

W ramach projektu opracowane zostanie NARZĘDZIE monitorujące, które ma za zadanie wypełnić lukę informacyjną o zatrudnianiu cudzoziemców na podstawie uproszczonego systemu dopuszczania cudzoziemców do pracy w Polsce, a także umożliwić Publicznym Służbom Zatrudnienia (PSZ) systematyczną analizę procedury uproszczonej i jej wpływu na rynek pracy w skali lokalnej, regionalnej i krajowej.

Nadzór merytoryczny nad projektem sprawować będzie Komitet Sterujący, w skład którego wejdą przedstawiciele Wykonawców projektu oraz merytorycznych departamentów Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 

 

Czas trwania

2016 - 2018

Źródło finansowania

Fundusze Europejskie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)

Partnerzy

WiseEuropa – Fundacja Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych i Europejskich (lider)

Publikacje