Oddalanie się od państwa – perspektywa rosyjskich regionów

 

Projekt ma na celu zidentyfikowanie wzorców oraz pogłębienie wiedzy na temat uwarunkowań zróżnicowania przestrzennego ekonomicznych, społecznych i politycznych zachowań ludności, które są przejawem oddalania się od państwa w krajach postkomunistycznych. Analiza tego zagadnienia zostanie przeprowadzona w odniesieniu do Rosji – największego i jednego z najbardziej zróżnicowanych państw świata.
Oddalanie się od państwa oznacza proces ograniczania interakcji między jednostką a państwem i jego instytucjami. Zjawisko to dotyczy różnych sfer kontaktu między państwem a społeczeństwem i może być charakteryzowane przez szereg zachowań ekonomicznych, społecznych i politycznych ludności. Hipoteza badawcza mówi o tym, że w Rosji obserwuje się znaczące różnice regionalne pod względem sumarycznej intensywności i wzorca współwystępowania zachowań będących przejawem oddalania się od państwa, w szczególności widoczne są różnice między regionami różniącymi się stopniem posiadanej autonomii w ramach Federacji Rosyjskiej, stopniem peryferyjności i składem etnicznym.
W badaniu wykorzystane zostaną różnorodne metody wielowymiarowej analizy porównawczej (na danych zastanych pochodzących z różnych źródeł), m.in. wskaźnik syntetyczny, analiza skupień, analiza regresji i korelacji. Wnioski z analizy danych ilościowych zostaną uzupełnione o rezultaty badania jakościowego. Jako porównawcze studium przypadku wybrane zostaną dwa regiony reprezentujące odmienne typy pod względem intensywności i wzorca oddalania się od państwa. W ramach badań terenowych przeprowadzone zostaną częściowo ustrukturyzowane wywiady pogłębione z ekspertami lokalnymi.

Czas trwania

2014 - 2016

Źródło finansowania

Narodowe Centrum Nauki, PRELUDIUM

Publikacje