Polscy migranci w Wielkiej Brytanii: (re)negocjacja i (re)konstrukcja modelu męskości w warunkach super-różnorodności

 

Badania w obszarze płci kulturowej (gender) i migracji bardzo często koncentrowały się głównie na migracyjnym doświadczeniu kobiet. Ten projekt ma natomiast na celu pogłębienie wiedzy na temat męskiego doświadczenia migracyjnego i zakłada zbadanie relacji między męskością, migracją i superróżnorodnością w rozumieniu Vertovec’a (super-diversity, 2007), na przykładzie polskich migrantów w Wielkiej Brytanii. Problemem badawczym jest określenie, w jaki sposób bycie mężczyzną kształtuje migracyjne doświadczenie życia w superróżnorodnym społeczeństwie, tzn. różnorodnym pod względem stylów życia i wyznawanych wartości, złożonym, wieloetnicznym.
Mężczyźni pochodzący z bardziej konserwatywnego i patriarchalnego społeczeństwa mogą inaczej niż kobiety adaptować się do życia w nowym, superróżnorodnym otoczeniu. To doświadczenie wpływa w na renegocjację i rekonstrukcję modelu męskości i w konsekwencji oddziałuje na relacje gender oraz na strategie integracyjne. Te wstępne hipotezy sformułowane zostały na podstawie nielicznych dotąd badań nad męskością i polskimi migrantami (Datta 2008, 2009, Garapich 2011, Siara 2012) oraz w połączeniu z badaniami na transnarodowością. Te pierwsze wskazują na problemy integracyjne wynikające m.in. z praktykowania określonego modelu męskości hegemonicznej. Badania transnarodowości wskazują natomiast na zachodzące negocjacje w obszarze relacji gender i tożsamości płciowej, w wyniku dążenia migrantów do spełnienia różnych oczekiwań wychodzących z różnych światów społecznych (Donato i inni 2000; Hondagneu-Sotelo 1994; Mahler, Pessar 2010).

Cele szczegółowe projektu to zidentyfikowanie jakie procesy i jakie zmiany mogą zachodzić w konstrukcji męskiej tożsamości w wyniku przecięcia takich kategorii jak: tożsamość narodowa, klasa społeczna, doświadczenie na rynku pracy, wieloetniczne otoczenie, różnorodność społeczno- obyczajowa, etc. Zbadanie specyfiki męskiego doświadczenia migracyjnego i życia w super-różnorodnym społeczeństwie pozwoli zwrócić uwagę na np. różne sposoby uczestnictwa w życiu społeczno-politycznym kraju przyjmującego, reakcje na różnorodność, stosunek do kraju pochodzenia. Proponowany projekt badawczy wpisuje się w nurt badań nad relacją między płcią kulturową (gender) oraz migracjami, przybliżając męską perspektywę i doświadczenie migracyjne. Jak zauważają badacze, ta perspektywa często była nieobecna, z powodu skupienia uwagi na odmienności migracyjnego doświadczenia kobiet. Stąd też proponowane badanie ma przyczynić się do pogłębienia wiedzy w tym obszarze, jak również przybliżyć perspektywę migracji w badaniach nad męskością w regionie Europy Środkowej i Wschodniej.

Czas trwania

2016 - 2017

Źródło finansowania

Narodowe Centrum Nauki

Publikacje