Polskie organizacje imigranckie w Europie

 

Projekt stawia sobie za cel dokonanie diagnozy i wyjaśnienia uwarunkowań stanu polskich organizacji imigranckich w wybranych krajach europejskich. Przez organizacje imigranckie rozumie się tu stowarzyszenia stworzone przez i dla imigrantów służące realizacji celów związanych z dostarczaniem usług – społecznych, ekonomicznych i kulturowych – lub prowadzących działalność rzeczniczą na rzecz społeczności imigranckiej. Poprzez stan organizacji rozumie się tu aktualne położenie organizacji w zakresie struktury formalnoprawnej, miejsca i zasięgu działania, profilu działalności, form współpracy, zasobów ludzkich, zasobów materialnych, źródeł finansowania.

Rezultaty projektu mają przyczynić się do rozwoju badań nad migracjami ze szczególnym uwzględnieniem badań nad organizacjami imigranckimi. Dzięki aspektowi porównawczemu możliwe będzie stwierdzenie jak kształtuje się stan organizacji w różnych warunkach, co pozwoli na sformułowanie wniosków teoretycznych, które będą mogły znaleźć zastosowanie w dalszych badaniach nad innymi niż polskie organizacjami imigranckimi. Projekt ma także znaczenie praktyczne. Zwiększy bowiem wiedzę na temat polskich organizacji imigranckich działających na terenie wybranych państw europejskich. Dane dotyczące czynników warunkujących kondycję organizacji pozwolą na sformułowanie praktycznych wniosków dotyczących wspierania rozwoju tych organizacji w różnych warunkach i współpracy z nimi.

Link

Czas trwania

2015 - 2020

Źródło finansowania

Narodowe Centrum Nauki (SONATA BIS 4)

Publikacje