Pomiędzy Polską a Irlandią. Polityczna i publiczna partycypacja polskich migrantów w przestrzeni transnarodowej

 

Biorąc pod uwagę ilościową i jakościową dynamikę współczesnych przemieszczeń ludności w Europie i na świecie, partycypacja polityczna i publiczna migrantów jest ważnym i aktualnym tematem badawczym we współczesnych naukach społecznych. W szczególności dotyczy to Unii Europejskiej, gdzie obywatele krajów członkowskich oraz cudzoziemcy mający status stałego rezydenta posiadają szeroki zakres uprawnień, w tym prawa wyborcze na poziomie lokalnym. Mogą oni zatem być aktywnymi podmiotami w sferze publicznej i politycznej jednocześnie w kraju zamieszkania (jako rezydenci), jak i w kraju pochodzenia (jako obywatele).
Celem projektu jest pogłębienie istniejącej wiedzy na temat procesu politycznej i publicznej partycypacji migrantów poprzez analizę form, wzorców oraz uwarunkowań uczestnictwa migrantów w sferze politycznej i publicznej w przestrzeni transnarodowej (w kraju pobytu i kraju pochodzenia) na przykładzie polskich migrantów w Irlandii.
Szczegółowe cele projektu są następujące: 1) pogłębiona analiza różnorodnych form uczestnictwa polskich migrantów w życiu politycznym i publicznym na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym; 2) identyfikacja czynników mających wpływ na zainicjowanie i przebieg procesu partycypacji migrantów (wewnętrznych i zewnętrznych); 3) zbadanie roli polityki prowadzonej przez państwo pochodzenia (działania prowadzone wobec diaspory) oraz państwo pobytu (system prawnopolityczny i działania integracyjne adresowane do migrantów na poziomie lokalnym i krajowym) jako czynników wspierających lub blokujących partycypację migrantów; 4) stworzenie typologii partycypacji migrantów w przestrzeni transnarodowej na podstawie przeprowadzonych badań i analiz.
Projekt uwzględnia transnarodowy charakter procesu partycypacji migrantów oraz analizuje go z wielu perspektyw (państwa pochodzenia, pobytu i samych migrantów). Plan badań obejmuje oryginalne badania jakościowe (pogłębione wywiady w trzech lokalizacjach w Irlandii) oraz jakościowe (badanie ankietowe polskich migrantów w Irlandii).

Omówienie wyników projektu znaleźć można w newsletterze Spotlight 1(2019)

Czas trwania

2016 - 2021

Źródło finansowania

Narodowe Centrum Nauki

Publikacje