Possibilities and Realities of Return Migration (PREMIG)

 

Celem projektu PREMIG jest wielowymiarowa analiza zjawiska migracji powrotnych z Norwegii i Wielkiej Brytanii wśród przedstawicieli takich narodowości, jak: Polacy, Afgańczycy, Irakijczycy, Pakistańczycy i obywatele Burundi. Prowadzone dotychczas badania pokazują, że aż sześciu na dziesięciu imigrantów w Norwegii rozważa swój powrót do kraju pochodzenia . Powrót ten zazwyczaj postrzegany jest w kategoriach planu na bliżej nieokreśloną przyszłość, jednak sama możliwość jego zrealizowania staje się znaczącym czynnikiem wpływającym na życie imigrantów.
Doświadczenie marginalizacji w Norwegii czy Wielkiej Brytanii może stymulować plany powrotowe, a wizja rychłego opuszczenia kraju pobytu – zniechęcać migrantów do integracji ze społeczeństwem przyjmującym.
Podejmowana w projekcie analiza kontekstu powrotów migrantów z Norwegii i Wielkiej Brytanii ma stanowić przyczynek do szerszych rozważań na temat procesów integracji i wykluczenia społecznego w tych krajach.

Bezpośrednim celem projektu PREMIG jest udzielenie odpowiedzi na cztery kluczowe pytania badawcze:

 1. Jak imigranci znajdujący się w różnych sytuacjach życiowych odnoszą się do ewentualnej migracji powrotnej?
 2. Jak wpływa możliwość powrotu do kraju pochodzenia na:
  1. integrację ze społecznością przyjmującą w Norwegii / Wielkie Brytanii?
  2. stosunki transnarodowe migrantów?
 3. Jak możemy rozumieć i wyjaśnić wzory współczesnych powrotów imigrantów z Norwegii?
 4. W jaki sposób doświadczają migracji powrotnej sami migranci, a w jaki społeczności lokalne, do których wracają?

Wśród badań empirycznych migracji podejmowanych dotychczas przeważały monograficzne opisy wybranych społeczności lokalnych, z dużym naciskiem na społeczności uchodźców i migrantów przymusowych. Projekt PREMIG, dzięki prowadzonym na szeroką skalę badaniom porównawczym w dwóch krajach, a także zastosowaniu triangulacji metod ilościowych i jakościowych wzbogaconych o analizę danych zastanych zrywa z tym schematem, oferując szerszą, wieloaspektową analizę fenomenu migracji powrotnych.

Działania podejmowane w projekcie koncentrują się wokół pięciu obszarów tematycznych:

 1. Decyzje powrotowe
 2. Dobrowolność migracji powrotnych
 3. Transnacjonalność powrotów
 4. Gender a migracje powrotne
 5. Analiza kontekstu norweskiego

Wyniki badań prowadzonych w ramach projektu PREMIG zostaną opublikowane w formie raportu zbiorczego a także serii artykułów zaprezentowanych podczas konferencji podsumowującej projekt.

Czas trwania

2012 - 2013

Źródło finansowania

Research Council of Norway

Partnerzy

The Peace Research Institute Oslo (PRIO)