Powroty Polaków

 

Poakcesyjna emigracja Polaków do krajów Unii Europejskiej nie jest procesem definitywnym i jednokierunkowym. W warunkach wolnego przepływu osób i usług w ramach Unii Europejskiej, odpływ wiążę się z późniejszym napływem powrotnym, cyrkulacją, bądź emigracją do innego kraju przyjmującego. O skali powrotów istotnie decyduje chłonność rynków pracy i możliwości integracji społecznej w krajach przyjmujących, a także możliwość reintegracji ekonomicznej i społecznej w kraju ojczystym. Z uwagi na to, iż wielu Polaków jest zatrudnionych w podrzędnych sektorach rynku pracy krajów przyjmujących, jak również wejścia gospodarek krajów Europy Zachodniej, w tym m. in. Wielkiej Brytanii, Irlandii i Islandii w fazę recesji gospodarczej, należy spodziewać się wzrostu natężenia migracji powrotnych do Polski. Z tego względu problematyka reintegracji migrantów powrotnych wymaga szczególnej uwagi i podjęcia działań służących aktywizacji zawodowej w Polsce tej grupy migrantów.

Głównym celem badania było oszacowanie skali, tendencji i struktury współczesnych migracji powrotnych do Polski, dokonanie charakterystyki migrantów powrotnych, wskazanie problemów z integracją powrotnych migrantów w Polsce oraz sposobów ich rozwiązania. Badanie składało się z trzech komponentów: 1) analizy polskich danych ilościowych i danych krajów przyjmujących Polaków w kontekście migracji powrotnych, 2) analizy polityk migracyjnych odnośnie migracji powrotnych w wybranych krajach: przypadki Irlandii i Hiszpanii, 3) badanie jakościowe z informatorami (ekspertami) środowiskowymi w krajach przyjmujących Polaków oraz z migrantami powrotnymi.

Metoda badania:

Badanie miało charakter eksploracyjny. Łączyło analizę danych zastanych o charakterze ilościowym i jakościowym. Przeprowadzona została statystyczna analiza do której wykorzystane zostały dane Badanie Aktywności Ekonomicznej Polaków (BAEL), Narodowy Spis Powszechny 2002 (NSP 2002), oraz danych krajów przyjmujących, jak: Worker Registration Scheme z Wielkiej Brytanii, Personal Public Service z Irlandii, oraz dane na temat sektorowej struktury zatrudnienia Polaków w Hiszpania, Holandia, Irlandia, Norwegia, Wielka Brytania, Włochy. Włączone zostały również wyniki badań sondażowych przeprowadzonych w krajach przyjmujących Polaków (m.in. w Wielkiej Brytanii). Zastosowana została metoda ekonometryczna dla symulacji trendu migracji powrotnych w roku 2009.

Analiza polityk integracyjnych wobec migrantów powrotnych zawierała analizę danych statystycznych Irlandii i Hiszpanii, jak również materiałów odnośnie polityki migracyjnej tych krajów. Istotnym elementem komponentu jakościowego badania były wywiady z ekspertami urzędowymi, lokalnymi informatorami i samymi migrantami powrotnymi na temat problematyki powrotów i sposobów wsparcia powracających Polaków.

Czas trwania

2008 - 2009

Źródło finansowania

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Publikacje