Wysoko wykwalifikowani imigranci z Unii Europejskiej w Warszawie – w przestrzeni społecznej czy w transnarodowej przestrzeni przepływów?

 

Projekt ma na celu pogłębienie wiedzy na temat specyfiki integracji wysoko wykwalifikowanych imigrantów czasowych w Warszawie. Projekt jest kontynuacją badania „Wysoko wykwalifikowani cudzoziemscy pracownicy w transnarodowych korporacjach w Warszawie”, grant badawczy MNiSW 671/B/H03/2007/33, który był realizowany w latach 2007-2009.

Badaniem zostaną objęci Niemcy, Francuzi i Brytyjczycy mieszkający w Warszawie – trzy największe grupy imigrantów z krajów UE w Polsce oraz w polskiej stolicy.

Projekt ma na celu zbadanie, jaką rolę w życiu wysoko wykwalifikowanych cudzoziemców w Warszawie odgrywają wybrane przestrzenie społeczne, takie jak: organizacje towarzyskie i biznesowe skierowane do cudzoziemców, szkoły międzynarodowe, świątynie, w których nabożeństwa odbywają się w językach narodowych badanych oraz wybrane ekskluzywne miejsca rozrywki. Szczegółowe pytania badawcze:

Czy funkcjonowanie w tych przestrzeniach związane jest ze wzmożona mobilnością przestrzenna wysoko wykwalifikowanych migrantów? Dlaczego społecznym i kulturowym punktem odniesienia tej grupy cudzoziemców jest szersza transnarodowa przestrzeń, w której cyrkulują, a nie jest społeczeństwo polskie? Czy brak integracji ze społeczeństwem polskim jest racjonalnym działaniem tych aktorów? Czy integracja ze społeczeństwem lokalnym jest konieczna?

Czas trwania

2010 - 2012

Źródło finansowania

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego