Zbadanie i ocena dobrych praktyk w promocji przedsiębiorców z mniejszości etnicznych

 

W ostatnich latach można zaobserwować rosnące zainteresowanie przedsiębiorcami należącymi do mniejszości etnicznych wśród społeczeństwa i coraz więcej badań w Europie jest poświęconych temu zagadnieniu. Badania na ten temat koncentrowały się do tej pory przede wszystkim na opisie socjologicznym składu grup etnicznych i ich skłonności do otwierania własnej działalności gospodarczej.

Brak badań dotyczących środowiska wpływu w Europie na przedsiębiorczość mniejszości narodowych, skłonił badaczy do przemyślenia związku pomiędzy szerszym kontekstem i przedsiębiorcami z mniejszości etnicznych i do oceny istniejącej literatury pod względem różnic środowiska instytucjonalnego jako potencjalnego czynnika wyjaśniającego.

W naszych badaniach skorzystaliśmy z koncepcji mieszanego uwikłania 2, która uwzględnia charakterystykę podaży przedsiębiorców z mniejszości, kształt struktury możliwości i pośrednictwo instytucji pomiędzy potencjalnymi przedsiębiorcami a realnie otwartymi nowymi biznesami w celu analizy przedsiębiorczości mniejszości w różnym narodowym kontekście.

W przypadku przedsiębiorczości mniejszości etnicznych, główne pytanie dotyczy tego, czy istnieją specyficzne bariery i możliwości w porównaniu do rodzimej przedsiębiorczości i do jakiego stopnia różni się to w różnych krajach europejskich.

Po drugie, trzeba skupić się na sposobach, w jakich migranci i mniejszości narodowe przezwyciężają te trudności. W tym kontekście podejście przedsiębiorcze i orientacja odgrywają ważną rolę i bardzo ważne jest zbadanie jakie środki pomagają im w tym procesie.

Cele badania:

  • identyfikacja i ocena środków i schematów wspomagających promowanie przedsiębiorczości pomiędzy osobami z mniejszości narodowych,
  • identyfikacja istniejących organizacji zawodowych reprezentujących interesy ekonomiczne przedsiębiorców z mniejszości narodowych
  • identyfikacja dobrych praktyk w promocji przedsiębiorców z mniejszości narodowych

Czas trwania

2006 - 2007

Źródło finansowania

Komisja Europejska/Dyrekcja Generalna ds. Przedsiębiorstw w ramach Programu Celowych Badań Ekonomiczno-Społecznych Komisji Europejskiej (Targeted Socio-Economic Research Programme)

Partnerzy

  • FACET BV
  • University of Amsterdam/IMES
  • European Microfinance Network