Zmieniająca się dynamika powiązań trans-granicznych w „peryferyjnym centrum”. Projekt rewizyty etnograficznej

 

Projekt porusza tematykę lokalnych powiązań trans-granicznych i migracji zarobkowych w ich szerszych kontekstach politycznych i historycznych. Jego celem jest identyfikacja i zbadanie granic państwa w wymiarach: kulturowym, społecznym, politycznym oraz pragmatycznym w czasie wzmożonych środków bezpieczeństwa i kryzysu gospodarczego. Za studium przypadku służą tu zmiany obserwowane w zachodnio-ukraińskim regionie Zakarpacia (Obwód Zakarpacki) spowodowane ostatnimi politycznymi i militarnymi wydarzeniami we wschodnim regionie Donbasu. Mieszkańcy Zakarpacia od dawna wypracowywali różne strategie radzenia sobie z politykami granicznymi i regulacjami wizowymi oraz znajdowali sposoby na omijanie biurokratycznych i politycznych przeszkód na drodze do przekraczania granic oraz różnorakiego oswojenia ich sobie. Hipotezy i pytania badawcze ogniskują się więc wokół sposobu w jaki ukraiński kryzys zmienił dynamikę trans-graniczną oraz aktywność migracyjną w zachodniej Ukrainie. Zebrane dotychczas dane wskazują na doświadczane przez mieszkańców regionu wzmożoną presję na migrację oraz utrzymywanie i wykorzystywanie trans-granicznych kontaktów z Rumunią, Słowacją i Węgrami. Cele projektu zostaną zrealizowane poprzez badania etnograficzne w trzech miejscowościach zlokalizowanych na granicach z Słowacją, Węgrami i Rumunią. Plan zakłada dotarcie do trzech grup lokalnej ludności za pomocą ustrukturyzowanych i semi-ustrukturyzowanych wywiadów, obserwacji uczestniczącej i nie-uczestniczącej. Interesującymi nas grupami są: a) osoby z doświadczeniami migracji, cyrkulacji trans-granicznej i innych form pogranicznej mobilności; b) byli i obecni pracownicy przemysłu ciężkiego, górnictwa, przetwórstwa żywności i przemysłu elektronicznego; c) lokalni i regionalni eksperci: przedstawiciele NGO i administracji, naukowcy, dziennikarze i inni liderzy opinii. Chociaż badanie osadzone jest w konkretnej lokalizacji geograficznej i konkretnych uwarunkowaniach politycznych, jego rezultaty wpisują się w szeroko rozumiane studia nad pograniczami oraz migracjami i mobilnością w socjologii oraz antropologii społecznej i kulturowej.

Czas trwania

2016 - 2017

Źródło finansowania

Narodowe Centrum Nauki

Publikacje