Zmniejszanie różnic między ustawodawstwem a praktyką w zakresie delegowania pracowników POW-BRIDGE

 

Projekt POW-BRIDGE bada różnice między procedurami (podstawy prawne) a praktyką  związanymi z delegowaniem pracowników, identyfikuje wyzwania stojące przed partnerami społecznymi w tym zakresie oraz upowszechnia wiedzę na temat tego, jak im sprostać. W szczególności projekt ten bada, w jaki sposób dyrektywa o delegowaniu pracowników współgra z innymi przepisami unijnymi i krajowymi w zakresie zabezpieczenia społecznego, ubezpieczenia zdrowotnego, pracy tymczasowej i prawa spółek. Badania będą prowadzone w ośmiu krajach europejskich, obejmując Austrię, Słowenię, Włochy, Słowację, Węgry, Polskę, Serbię i Macedonię Północną.

Głównym celem projektu POW-BRIDGE jest wzmocnienie wysiłków na rzecz wdrożenia i egzekwowania dyrektywy w partycypacyjny i przejrzysty sposób. Cele strategiczne projektu są następujące:
– Promowanie bardziej skutecznego i przejrzystego stosowania przepisów UE dotyczących delegowania pracowników;
– Promowanie aktywnego udziału pracodawców w procesie kształtowania polityki opartej na ekspertyzie i badaniach;
– Ustanowienie, konsolidacja i rozszerzenie wielostronnej współpracy transgranicznej między państwami członkowskimi UE i krajami kandydującymi.

Szczegółowe cele projektu opierają się na celach strategicznych. Są one następujące:
– Poprawa międzynarodowej współpracy między organami publicznymi, partnerami społecznymi i naukowcami poprzez utworzenie laboratoriów wymiany wiedzy, w których uczestniczyć będą przedstawiciele krajów wysyłających i przyjmujących pracowników delegowanych.
– Zwiększenie dostępu do informacji w zakresie wprowadzania w życie przepisów dyrektywy o delegowaniu pracowników i dyrektywy wdrażającej w ośmiu krajach objętych projektem.
– Poszerzanie wiedzy dzięki przeprowadzeniu badania, którego  celem jest zrozumienie a) sposobu, w jaki dyrektywa współgra z innymi przepisami unijnymi i krajowymi w zakresie zabezpieczenia społecznego, ubezpieczenia zdrowotnego, pracy tymczasowej i prawa spółek; b) sposobu, w jaki wzajemne oddziaływanie różnych złożonych systemów krajowych może prowadzić do potencjalnych wyzwań, a ostatecznie do nierówności i wyzysku pracowników; oraz c) sposobu sprostania tym wyzwaniom poprzez reformę polityk.

Informacja o projekcie POWbridge

Newsletter POW-BRIDGE nr. 1

Newsletter POW-BRIDGE nr 2

Newsletter POW-BRIDGE nr 3

Wskazówki dla pracodawców (YouTube)

Koordynator:

European Centre for Social Welfare a Policy and Research (Austria)

 

 

Czas trwania

2020 - 2021

Źródło finansowania

EaSI-Progress Programme of the European Union

Prace naukowe opublikowane w ramach projektu międzynarodowego współfinansowanego ze środków programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pn. „PMW” w 2021 r., umowa nr 5204/EaSI/2021/2.

Partnerzy

UNIVE – Ca’ Foscari University of Venice (Włochy)
CSPS SAS – Centre of Social and Psychological Sciences, Slovak Academy of Sciences (Słowacja)
PUBLIC (Północna Macedonia)
CSP – Center for Social Policy (Serbia)
UP – University of Primorska (Słowenia)

Publikacje