Ośrodek Badań nad Migracjami

Zuzanna Brunarska. 2017.

Developmental and economic consequences of expected population changes in the Russian Federation

 

CMR Working Papers, nr 94(152)


Abstrakt

Artykuł omawia ekonomiczne i rozwojowe skutki przyszłych zmian ludnościowych w Rosji, biorąc pod uwagę zamiany demograficzne zarówno na poziomie kraju, jak i w rozbiciu na grupy etniczne. Skupia się na ich wpływie na rynek pracy, system emerytalny i gospodarkę, w tym rozwój regionalny, uwzględniając różnice między grupami etnicznymi w kwestii ich charakterystyk demograficznych i społeczno-ekonomicznych. Oddzielnie poruszona jest rola migracji międzynarodowych.
 

Słowa kluczowe

Rosja, zmiany ludnościowe, grupy etniczne, migracja