Przejdź do głównej treści Przejdź do nawigacji
Ośrodek Badań nad Migracjami

Agata Górny, Karolina Madej, Katarzyna Porwit. 2020.

Ewolucja czy rewolucja? Imigracja z Ukrainy do aglomeracji warszawskiej z perspektywy lat 2015-2019

 

CMR Working Papers 123(181)


Abstrakt

Raport prezentuje wyniki sondażu zrealizowanego wśród migrantów ukraińskich w aglomeracji warszawskiej z roku 2019 w zestawieniu z rezultatami analogicznego badania z roku 2015, a także z obserwacjami z wcześniejszych badań w innych miastach: Bydgoszczy (2018), Lublinie (2016) i Wrocławiu (2018). Analizowane tematy obejmują cechy społeczno-demograficzne migrantów, ich status prawny, wzorce i plany migracyjne, a także sytuację migrantów na polskim rynku pracy oraz ich zachowania odnośnie do oszczędzania i przekazów finansowych na Ukrainę. Główne wnioski raportu mówią o wciąż utrzymującej się specyfice Warszawy jako miejsca docelowego na mapie Polski, lecz także o powolnej ewolucji zmian w charakterystykach i zachowaniach ukraińskich migrantów na mazowieckim rynku pracy w okresie 2015-2019. Zmiany te obejmują spadek feminizacji migracji ukraińskiej i jej odmłodzenie – w ujęciu wieku migrantów i ich doświadczenia migracyjnego – a także wzrost znaczenia migracji z ukraińskich obszarów miejskich, zwłaszcza centralnej Ukrainy. Wszystko wskazuje na to, że można też mówić o wzroście trwałości ukraińskiej migracji do aglomeracji warszawskiej: migranci podejmują mniej wyjazdów, ich pobyty wydłużają się oraz zmniejsza się udział migracji indywidualnej (jednoosobowych gospodarstw domowych). Ukraińscy migranci coraz częściej opuszczają Ukrainę w związku ze zbyt niskimi zarobkami, a nie z powodu braku pracy, co obserwowano także w innych badanych miastach. Ich struktura zatrudnienia, według sektorów, coraz bardziej się różnicuje, choć wciąż przeważa zatrudnienie w ramach prac robotniczych oraz poniżej kwalifikacji migrantów. Wydaje się także, że poprawia się sytuacja finansowa ukraińskich migrantów na Mazowszu. Jednak pomimo wzrostu zarobków i oszczędności skłonność do przekazywania zarobionych w Polsce środków na Ukrainę nie ulega wyraźnym zmianom.
 

Słowa kluczowe

migranci ukraińscy, Warszawa, wzorce migracyjne, rynek pracy, przekazy pieniężne

Projekty