Przejdź do głównej treści Przejdź do nawigacji
Ośrodek Badań nad Migracjami

Zuzanna Brunarska, Joanna Nestorowicz, Stefan Markowski. 2014.

Internal vs external migration in post-Soviet space. CARIM-East Research Report

 

CMR Working Paper, Nr 67(125)

Ostateczna wersja tekstu została opublikowana w Eurasian Geography and Economics.


Abstrakt

Artykuł poświęcony jest specyfice przepływów migracyjnych na wschód od Unii Europejskiej – na obszarze poradzieckim. U podstaw naszych rozważań leży założenie, że w związku ze wspólną przeszłością instytucjonalną krajów, które niegdyś wchodziły w skład ZSRR, mobilność ludności na tym obszarze może różnić się od mobilności wykraczającej poza ten obszar. Odwołując się do teorii systemów migracyjnych artykuł koncentruje się na analizie ilościowej skali i mechanizmów rządzących mobilnością na terenie Wspólnoty Niepodległych Państw (WNP) i Gruzji. Przy pomocy analizy wysp (ang. island analysis) badana była relatywna intensywność i odrębność wewnętrznych przepływów migracyjnych w regionie i przepływów pomiędzy krajami regionu a resztą świata. Następnie przy pomocy ekonometrycznego modelu grawitacyjnego zidentyfikowano czynniki determinujące te przepływy. Wyniki pokazują, że odrębność wewnątrz regionalnych procesów migracyjnych jest wątpliwa lub co najwyżej słaba, jako że przepływy ludności z i do regionu są stosunkowo duże. W związku z tym sugerujemy, aby nie traktować istnienia “poradzieckiego systemu migracyjnego” w sposób aksjomatyczny. Region w coraz większym stopniu wchodzi w międzynarodowy podział pracy poprzez handel oraz mobilność kapitału i migracje ludności także odzwierciedlają ten trend.
 

Słowa kluczowe

migracja, WNP, obszar poradziecki, Pajek, analiza wysp, model grawitacyjny, system migracyjny

Projekty