Przejdź do głównej treści Przejdź do nawigacji
Ośrodek Badań nad Migracjami

Ewa Jaźwińska (red.). 2013.

Kariery i mobilność społeczno-zawodowa migrantów poakcesyjnych

 

CMR Working Paper, Nr 65(123)


Abstrakt

Opracowanie podejmuje kwestię związków między dwoma typami mobilności: ruchliwością społeczno- zawodową ujmowaną jako przebieg kariery zawodowej i migracjami międzynarodowymi. W pierwszym rozdziale zaprezentowane są podejścia metodologiczne zastosowane w obu dziedzinach badań oraz omówione są wyzwania metodologiczne związane z podejmowaniem tego typu analiz. Trudności te wskazują na konieczność stosowania różnych podejść metodologicznych, w szczególności podejścia ilościowego i jakościowego. W rozdziale 2 przedstawione zostały wyniki analiz ilościowych wykorzystujących dane zastane, przede wszystkim zbiory danych OBM UW. Analizy te pozwalają określić charakter karier zawodowych polskich migrantów międzynarodowych w podziale na kariery zmienne i stabilne oraz wskazać na różnice między migrantami i osobami niemigrującymi. W rozdziale 3 zostały zaprezentowane wyniki badań jakościowych, przede wszystkim wywiadów biograficznych. Dane te zostały zanalizowane na dwa sposoby: poprzez analizę kluczowych zdarzeń i analizę historii życia. Oba te podejścia pozwalają lepiej zrozumieć zarówno obiektywne, jak i subiektywne znaczenie migracji dla karier zawodowych migrantów. To znaczenie może być bardzo zróżnicowane ze względu na obiektywną sytuację migrantów, jak i postrzeganie przez nich roli pracy zagranicą w całości kariery zawodowej.
 

Słowa kluczowe

migracje międzynarodowe, ruchliwość społeczna, kariery społecznozawodowe, podejście ilościowe, podejście jakościowe, wywiad narracyjny

Projekty