Przejdź do głównej treści Przejdź do nawigacji
Ośrodek Badań nad Migracjami

Agnieszka Makulec. 2013.

Konsekwencje migracji wysoko wykwalifikowanego kapitału ludzkiego dla krajów wysyłających i migrantów na przykładzie personelu medycznego

 

CMR Working Paper, Nr 61(119)


Abstrakt

Artykuł prezentuje teoretyczne podstawy analizy konsekwencji migracji pracowników wysoko wykwalifikowanych dla indywidualnego i zagregowanego kapitału ludzkiego. W odróżnieniu do dyskusji na temat „drenażu mózgów”, tj. straty ponoszonej przez kraje wysyłające w związku z odpływem specjalistów za granicę, artykuł koncentruje się na pozytywnych konsekwencjach migracji dla kraju wysyłającego. Związane są one z nabywaniem nowych umiejętności (co się wyraża wyższymi wynagrodzeniami migrantów po powrocie), z stymulacją kapitału ludzkiego w kraju wysyłającym (zarówno osób migrujących jak i niemobilnych) czy z transferami pieniężnymi z za granicy. Zmniejszone koszty migracji pracowników wysoko wykwalifikowanych dzięki automatycznemu uznawaniu kwalifikacji w niektórych zawodach w Unii Europejskiej (np. medycznych) stwarzają dobre warunki dla zwiększenia tymczasowości migracji. Tymczasowość migracji, brak masowości odpływu przy dużym stopniu transferowalności umiejętności i doświadczenia pomiędzy krajami może skutkować tym, że odpływ specjalistów będzie miał pozytywny efekt „pozyskiwania mózgów” dla kraju wysyłającego.
 

Słowa kluczowe

drenaż mózgów, pozyskiwanie mózgów, kapitał ludzki, specjaliści medyczni

Projekty