Przejdź do głównej treści Przejdź do nawigacji
Ośrodek Badań nad Migracjami

Marta Anacka. 2008.

Najnowsze migracje z Polski w świetle danych Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności

 

CMR Working Papers, Nr 36(94)


Abstrakt

W ostatnich latach Polska doświadczyła ogromnego odpływu ludności zagranicę, którego intensywność wzrosła po 1 maja 2004 roku. Niniejsza praca zawiera analizę najnowszych migracji z Polski ze szczególnym uwzględnieniem wpływu akcesji Polski do Unii Europejskiej na skłonność do migracji. Analiza dokonywana jest na trzech tradycyjnie wyróżnianych w literaturze przedmiotu płaszczyznach analizy – poziomie makro-, mezo-, mikro-strukturalnym. Ujęcie ilościowe bazujące na pojęciach selektywności migracji (Współczynnik Selektywności Migracji) i kapitale społecznym (Współczynnik Migranckiego Kapitału Społecznego) jak również model ekonometryczny dla binarnej zmiennej zależnej pokazały, iż migranci przed i poakcesyjni znacząco się od siebie różnią. Odpływ ludności z Polski po 1 maja 2004 roku wydaje się być powodowany głownie zmianami w dostępie do rynku pracy w Wielkiej Brytanii czy Irlandii, jednakże sieci społeczne nadal pozostają jednym z kluczowych dla omawianego zjawiska czynników. Podstawą do prezentowanych analiz są dane Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności zaadaptowane w sposób, który umożliwia badanie zagadnień związanych z emigracją z Polski.