Przejdź do głównej treści Przejdź do nawigacji
Centre of Migration Research

. 2015.

Nieuregulowana migracja z Ukrainy i Białorusi do UE: studium analizy ryzyka

 

CMR Working Paper, Nr 80(138)


Abstract

Celem tekstu jest analiza, przy wykorzystaniu teorii ryzyka, nieuregulowanej migracji w końcowym punkcie wschodnioeuropejskiego szlaku migracyjnego, czyli szlaku migrantów pochodzących z Europy Wschodniej lub podróżujących przez ten region by dostać się do Unii Europejskiej. Analizie zostały poddane ryzyka podjęte przez różnych aktorów na tym szlaku migracyjnym. Na poziomie mikro- są to ryzyka, jakim podlegają sami nieuregulowani migranci. Na poziomie mezzo są to ryzyka, na jakie są narażone państwa jako kraje pochodzenia, tranzytu bądź docelowe. Na poziomie makro są to ryzyka dla Unii Europejskiej jako organizacji ponadnarodowej zajmującej się skutkami nieuregulowanej migracji na poziomie unijnym. Koncepcja ryzyka jest najbardziej odpowiednią koncepcją teoretyczną do analizy nieuregulowanej migracji. Nieuregulowana migracja jest traktowana przez państwa, jako wyzwanie w związku z niemożnością państwa do uzyskania pełnej kontroli nad tym zjawiskiem. Z drugiej strony, nieregularna migracja z Europy Wschodniej nie może być traktowana jako zagrożenie dla państwa ze względu na niewielką skalę zjawiska i minimalne negatywne skutki, jakie ze sobą niesie. Na największe ryzyka narażeni są bowiem sami nieregularni migranci. Konstruktywistyczne podejście do ryzyka typowe dla socjologii i stosunków międzynarodowych różni się od ‘tradycyjnego’ podejścia od ryzyka, jakie charakteryzuje instytucje porządku publicznego, gdzie ryzyko jest uważane za policzalne i obiektywne. Niniejszy tekst próbuje pogodzić te obydwie perspektywy. Następujące elementy ryzyka zostały poddane analizie: niepowodzenie i jego skutki, prawdopodobieństwo niepowodzenia i jego formy, znaczenie niepowodzenia.
 

Keywords

nieuregulowana migracja, Europa Wschodnia, analiza ryzyka