Przejdź do głównej treści Przejdź do nawigacji
Ośrodek Badań nad Migracjami

Zuzanna Brunarska, Magdalena Lesińska. 2014.

Poland as a(n) (un)attractive destination for Belarusian labour migrants. CARIM-East Research Report

 

CMR Working Paper, Nr 70(128)


Abstrakt

Można by się spodziewać, że Polska ze względu na bliskość geograficzną i kulturową oraz stabilny wzrost gospodarczy powinna być naturalnym krajem docelowym dla migrantów zarobkowych z Białorusi. Statystyki pobytowe i dotyczące zatrudnienia wskazują jednak, że liczba Białorusinów podejmujących pracę w Polsce jest niższa, niż można by oczekiwać, w szczególności relatywnie mała w porównaniu z Ukraińcami. Autorki starają się odpowiedzieć na pytanie dotyczące przyczyn ograniczonej atrakcyjności Polski jako kraju docelowego dla migrantów zarobkowych z Białorusi, wskazując na zewnętrzne i wewnętrzne uwarunkowania procesów migracyjnych. Analiza bazuje na różnorodnych źródłach wtórnych oraz wnioskach z badania jakościowego w postaci pogłębionych wywiadów eksperckich przeprowadzonych w Mińsku, Grodnie i Warszawie. Tekst składa się z czterech części. Pierwsza zawiera przegląd danych statystycznych dotyczących migracji Białorusinów. Dwie kolejne dotyczą najważniejszych uwarunkowań procesów migracyjnych na Białorusi: zewnętrznych (w tym sytuacji międzynarodowej i politycznej Białorusi) oraz wewnętrznych (sytuacja gospodarcza i społeczna, rynek pracy oraz sieci społeczne), które mają zasadniczy wpływ na decyzje o emigracji i wyborze kierunku. Ostatnia część tekstu poświęcona jest Polsce i jej (nie)atrakcyjności dla migrantów zarobkowych z Białorusi, w tym ocenie jej silnych i słabych stron jako kraju docelowego.
 

Słowa kluczowe

migracja zarobkowa, Białoruś, Polska, uwarunkowania procesów migracyjnych

Projekty