Przejdź do głównej treści Przejdź do nawigacji
Ośrodek Badań nad Migracjami

Aneta Piekut. 2013.

Wysoko wykwalifikowani wewnątrzunijni migranci w Warszawie – w przestrzeni społecznej czy w transnarodowej przestrzeni przepływów?

 

CMR Working Paper, Nr 63(121)

Pobierz


Abstrakt

Podczas gdy coraz więcej badań w naukach społecznych koncentruje się na problematyce migracji i integracji imigrantów z krajów trzecich do Unii Europejskiej (UE), niniejsza praca zwraca uwagę na kwestię wewnątrz-unijnej mobilności i integracji. Artykuł prezentuje wyniki badania na temat adaptacji wysoko wykwalifikowanych migrantów z innych krajów UE przebywajacych w Warszawie czasowo (do pięciu lat). Badanie z Brytyjczykami, Francuzami i Niemcami pokazało, w jaki sposób konstruują oni przestrzenie społeczne, w których na co dzień funkcjonują. Życie w perspektywie krótkiego trwania, ograniczone ich wzmożoną mobilnością przestrzenną, doprowadziło do wypracowania szczególnych strategii adaptacyjnych, w których stałym elementem stał się proces odtwarzania przestrzeni społecznych. Odtwarzane są przede wszystkim relacje z innymi ekspatami i przedstawicielami społeczności lokalnej, które są selektywne (nawiązywane z ekspatami i Polakami o określonych cechach), ograniczone przestrzennie (rozwijane w wybranych przestrzeniach) i czasowo (z założenia na krótki czas). Pomimo częstej zmiany miejsca zamieszkania migranci czasowi podtrzymują relacje z rodzinami i przyjaciółmi w kraju pochodzenia. Ich transnarodowa przestrzeń społeczna, w której funkcjonują, jest elastyczna pod względem zasięgu i siły – podczas gdy relacje nawiązywane w Polsce są selektywne i ograniczone czasowo, to więzi z bliski w kraju pochodzenia są trwałe i długookresowe. Badanie obnażyło też genderowy wymiar konstruowania transnarodowych przestrzeni społecznych. Praktyki życia codziennego kobiet mają na celu budowanie poczucia ‘swojskości’ i ‘stabilizacji’ i stanowią przeciwwagę dla ‘płynności’ i ‘zmienności’ będącej konsekwencją funkcjonowania ich rodzin w ciągłej mobilności.
 

Słowa kluczowe

wysoko wykwalifikowani migranci, migracje czasowe, ekspatrianci, mobilność wewnątrzunijna, Warszawa