Przejdź do głównej treści Przejdź do nawigacji
Ośrodek Badań nad Migracjami

Konkurs (SOC2) na stanowisko adiunkta w Ośrodku Badań nad Migracjami

 

Dyrektor Ośrodka Badań nad Migracjami UW za zgodą JM Rektora UW ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Ośrodku Badań nad Migracjami.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 roku (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 z późniejszymi zmianami), i Statucie UW

Nazwa jednostki: Ośrodek Badań nad Migracjami, Uniwersytet Warszawski

Nazwa stanowiska: adiunkt

Liczba miejsc: 1

Wymagane:

 • stopień naukowy doktora nauk społecznych (preferowane: nauki socjologiczne);
 • bardzo dobra znajomość jakościowych i ilościowych metod badawczych i warsztatu badań społecznych potwierdzona doświadczeniem w prowadzeniu badań społecznych i w analizie danych (doświadczenie badawcze, publikacyjne i/lub dydaktyczne);
 • osiągnięcia publikacyjne (artykuły w czasopismach peer-review, rozdziały i monografie w wydawnictwach z list I i II MNiSW);
 • biegła znajomość języka angielskiego (potwierdzona uczestnictwem w międzynarodowych konferencjach, międzynarodowych projektach badawczych, prowadzeniem zajęć w j. angielskim i /lub publikacjami);
 • umiejętność pracy indywidualnej i zespołowej.

Atutami będą:

 • doświadczenie w pracy badawczej z zakresu migracji potwierdzone uczestnictwem w projektach naukowych i publikacjami w monografiach naukowych lub w punktowanych czasopismach z listy MNiSW;
 • doświadczenie organizacyjne, np. w zakresie pozyskiwania grantów, organizacji konferencji, sympozjów i warsztatów naukowych;
 • posiadanie dorobku publikacyjnego w języku angielskim oraz w czołowych polskich czasopismach socjologicznych
 • pobyty badawcze za granicą;
 • nagrody i wyróżnienia za dotychczasową działalność naukową.

Opis zadań:

Osoba zatrudniona na stanowisku adiunkta będzie realizowała – po uprzedniej konsultacji z Dyrekcją OBM – prace badawcze zmierzające do: a) publikacji naukowych w uznanych czasopismach międzynarodowych oraz b) przygotowania autorskiego wniosku o finansowanie badań ze środków zewnętrznych. Niezależnie od tego będzie członkiem/członkinią jednego z zespołów dyscyplinarnych OBM oraz będzie zaangażowana w działalność akademicką i organizacyjną Ośrodka (z możliwością realizacji ograniczonych zadań dydaktycznych).

Wymagane dokumenty:

– list motywacyjny w j. polskim / j. angielskim,

– kopia dyplomu doktorskiego,

– CV w j. polskim (zawierające informacje o osiągnięciach naukowych, np. grantach badawczych, publikacjach, wybranych wystąpieniach konferencyjnych, stażach zagranicznych, nagrodach i wyróżnieniach),

– wykaz publikacji (dla artykułów w czasopismach wraz IF i liczbą punktów MNiSW – według dwóch systemów punktacji – przed 2019 rokiem i od 2019 roku)

– 1 przykładowa publikacja w j. angielskim (1 arkusz wydawniczy – artykuł lub rozdział/fragment książki).

Termin składania ofert: 20.10.2019

Forma składania ofert:

 • listownie na adres korespondencyjny Ośrodka Badań nad Migracjami, ul. Pasteura 7, 02-093 Warszawa z dopiskiem OBM SOC2, lub drogą mailową na adres konkursy.obm@uw.edu.pl (w tytule maila proszę dopisać OBM SOC2).

Warunki zatrudnienia:

Wymiar czasu pracy: cały etat na Uniwersytecie Warszawskim

Przewidywany okres zatrudnienia: 12 miesięcy (z możliwością przedłużenia)

Dodatkowe informacje:

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: 4.11.2019 O wynikach Kandydat/ka zostanie poinformowany drogą elektroniczną.

Rekrutacja jest dwustopniowa:
1/ Ocena aplikacji elektronicznej lub papierowej Kandydatów: dotychczasowe doświadczenia i osiągnięcia naukowe Kandydata/tki, inne zaświadczenia i dokumenty przesłane w aplikacji przez Kandydata/tkę
2/ Ocena rozmowy kwalifikacyjnej Kandydatów. Kandydaci/tki, którzy najlepiej odpowiadają profilowi Kandydata/tki zamieszczonemu powyżej i którzy otrzymali największą liczbę punktów z etapu pierwszego zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

Data dodania ogłoszenia: 20.09.2019

Dodatkowe informacje:

informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 klauzula informacyjna 

Zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Uniwersytet Warszawski informuje:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Warszawski
  z siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa;
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@adm.uw.edu.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu: przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz wybrania pracownika i zawarcia umowy o pracę na Uniwersytecie Warszawskim;
 4. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 221 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 917) oraz Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 5. Podanie danych w zakresie wynikającym z Kodeksu pracy jest obowiązkowe, pozostałe dane przetwarzamy za Pani/Pana zgodą na przetwarzanie;
 6. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym;
 7. Dane przechowywane będą przez okres: do odwołania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
 9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

klauzula zgody