Przejdź do głównej treści Przejdź do nawigacji
Ośrodek Badań nad Migracjami

konkurs na stanowisko adiunkta w OBM UW (nr ref: AP2019)

 

Dyrektor Ośrodka Badań nad Migracjami UW
za zgodą JM Rektora UW
ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Ośrodku Badań nad Migracjami

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 roku (Dz. U. z 2020 r., poz. 85 ze zmianami) i Statucie UW

Nazwa stanowiska: adiunkt w grupie pracowników badawczych (dyscyplina nauki społeczne)
Liczba miejsc: 1

Wymagane:

 • stopień naukowy doktora nauk społecznych bądź pięcioletnie udokumentowane doświadczenie badawcze;
 • doświadczenie w pracy badawczej z zakresu migracji potwierdzone uczestnictwem w projektach naukowych i publikacjami w monografiach naukowych lub w punktowanych czasopismach z listy MNiSW;
 • doświadczenie pracy w terenie odmiennym kulturowo;
 • bardzo dobra znajomość jakościowych metod badawczych i warsztatu badań społecznych potwierdzona doświadczeniem w prowadzeniu badań społecznych i w analizie danych (doświadczenie badawcze i publikacyjne);
 • biegła znajomość języka angielskiego (potwierdzona certyfikatami lub uczestnictwem w międzynarodowych projektach badawczych, prowadzeniem zajęć w j. angielskim i /lub publikacjami);
 • umiejętność pracy indywidualnej i zespołowej;
 • posiadanie dorobku publikacyjnego w języku angielskim oraz w czołowych polskich czasopismach (atutem będzie publikacja w czasopismach powyżej 100 pkt. z listy MNiSW);
 • terminowość.

Atutami będą:

 • zainteresowanie relacjami człowiek-środowisko przyrodnicze w kontekście takich tematów jak: środowisko jako czynnik ograniczający działalność człowieka, strategie adaptacyjne ludności do zmian i ograniczeń środowiska przyrodniczego, dostosowanie terenu do działalności człowieka;
 • znajomość tematyki uchodźczej (migracji przymusowych) i/lub obozowej;
 • ukończenie studiów przyrodniczych (dowolnego stopnia) (np. geografia, ochrona środowiska);
 • pobyty badawcze lub staże za granicą;

Opis zadań:

Osoba zatrudniona na stanowisku adiunkta będzie realizowała zadania w ramach projektu ARICA – A multi-directional analysis of refugee/IDP camp areas based on HR/VHR satellite data, w zespole kierowanym przez dr Karolinę Sobczak-Szelc. Liderem projektu jest dr Małgorzata Jenerowicz z Centrum Badań Kosmicznych PAN. Celem zadań realizowanych przez OBM w ramach projektu jest:

 1. Diagnoza wzajemnych relacji między osiedlami uchodźców/przesiedleńców wewnętrznych i środowiskiem naturalnym, mająca na uwadze jego wpływ na bezpieczeństwo żywnościowe w trzech fazach: 1) Powstania; 2) Rozwoju; 3) Ograniczeń, które ostatecznie skutkują przeniesieniem, restrukturyzacją, legalizacją lub zamknięciem osiedla/obozu;
 2. Dostarczanie rekomendacji społeczno-geograficznych dotyczących dobrych praktyk zrównoważonego i przyjaznego dla środowiska zarządzania osiedlami uchodźców/przesiedleńców wewnętrznych;
 3. Wypracowanie rekomendacji dotyczących tego w jaki sposób i w jakim zakresie dane satelitarne mogą zastępować/uzupełniać badania terenowe w sytuacji trudnego dostępu/ braku możliwości realizacji badań w osiedlach/obozach uchodźców migrantów przymusowych.

Do zadań zatrudnionej osoby należeć będzie:

 • udział w pracach koncepcyjnych;
 • koordynacja (w jednym) i realizacja badań (desk research i badania terenowe) w wybranych obszarach badań (obóz dla uchodźców i/lub osada migrantów przymusowych położone w Afryce Subsaharyjskiej i/lub na Bliskim Wschodzie), analiza uzyskanych wyników;
 • wypracowanie rekomendacji z wyników projektu, w tym:
  • dotyczących funkcjonowania i zarządzania osiedlami/obozami migrantów przymusowych;
  • dotyczących sposobu i zakresu wsparcia/zastąpienia danymi satelitarnymi badań terenowych w sytuacji braku możliwości realizacji badań w terenie – przy współpracy z kierownikiem zespołu oraz partnerami w konsorcjum;
 • prowadzenie działań popularyzatorskich i promujących wyniki projektu;
 • przygotowanie i opublikowanie w wysoko punktowanych czasopismach tekstów z wyników projektu.

Warunki zatrudnienia:

 1. Czas zatrudnienia: 34 miesiące (planowany początek zatrudnienia: 1 listopada 2020 r.)
 2. Wymiar etatu: średnio 0,88 etatu, zgodnie z poniższym planem:
  1. XI-XII 2020 (2 miesiące okresu próbnego) – 0,5etatu
  2. I 2121-II 2023 r. (26 miesiące)– pełen etat,
  3. III 2023- VIII 2023 (6 miesięcy)- 0,5 etatu

Wymagane dokumenty

 1. list motywacyjny w j. polskim lub j. angielskim,
 2. kopia dyplomu doktorskiego,
 3. CV w j. polskim lub j. angielskim (zawierające informacje o osiągnięciach naukowych, np. grantach badawczych, wybranych wystąpieniach konferencyjnych, stażach zagranicznych, nagrodach i wyróżnieniach),
 4. 2 listy rekomendacyjne,
 5. wykaz publikacji (dla artykułów w czasopismach wraz IF i liczbą punktów MNiSW – według dwóch systemów punktacji – przed 2019 rokiem i od 2019 roku),
 6. 1 przykładowa publikacja w j. angielskim (1 arkusz wydawniczy – artykuł lub rozdział/fragment książki),
 7. zgoda na przetwarzanie danych osobowych (http://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp/druki-i-formularze/)
 8. Oświadczenie o treści: „Oświadczam, iż zapoznałem/am się i akceptuję zasady przeprowadzania konkursów na stanowisko nauczyciela akademickiego na Uniwersytecie Warszawskim, określone w zarządzeniu nr 106 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 27 września 2019 r.”

Termin składania ofert: 22.09.2020 r., 23:59

Forma składania ofert: drogą mailową na adres: konkursy.obm@uw.edu.pl  (w tytule wiadomości proszę dopisać nr ref: AP2019)

Dodatkowe informacje:

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: 12.10.2020 r. O wynikach Kandydat/ka zostanie poinformowany drogą elektroniczną.

Rekrutacja jest dwustopniowa:
1/ Ocena aplikacji elektronicznej Kandydatów.
2/ Ocena rozmowy kwalifikacyjnej Kandydatów. Do dnia  1.10.2020 r Kandydaci/tki, którzy najlepiej odpowiadają profilowi stanowiska i którzy otrzymali największą liczbę punktów z etapu pierwszego zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.
Konkurs jest pierwszym etapem określonej w Statucie Uniwersytetu Warszawskiego procedury zatrudniania na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania.

Data dodania ogłoszenia: 17.08.2020 r.