Przejdź do głównej treści Przejdź do nawigacji
Ośrodek Badań nad Migracjami

Konkurs na stanowisko adiunkta w Ośrodku Badań nad Migracjami

 

Dyrektor
Ośrodka Badań nad Migracjami UW
za zgodą JM Rektora Uniwersytetu Warszawskiego
ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta
w Ośrodku Badań nad Migracjami.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 roku (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 z późniejszymi zmianami), Uchwale Rady NCN nr 65/2019 z dnia 13 czerwca 2019 r. i Statucie UW

Nazwa jednostki: Ośrodek Badań nad Migracjami, Uniwersytet Warszawski
Nazwa stanowiska: adiunkt badawczy
Projekt badawczy: „Transnarodowe życie polskich Romów – migracje, rodzina i granice etniczne w zmieniającej się Unii Europejskiej finansowany przez Narodowe Centrum Nauki pod kierownictwem dr. Michała Garapicha

Liczba miejsc: 1

Wymagane:

  • stopień naukowy doktora nauk społecznych bądź humanistycznych (w zakresie socjologii, etnologii/antropologii społecznej, nauk politycznych);
  • znajomość metod i warsztatu badań etnograficznych i doświadczenie w prowadzeniu badań etnograficznych oraz analizy danych potwierdzona doświadczeniem badawczym, publikacyjnym i/lub dydaktycznym;
  • świadomość etycznych wymiarów badań etnograficznych i rozumienie partycypacyjnego charakteru niniejszych badań;
  • znajomość i zainteresowanie problematyką mniejszościową, transnarodowości, płci kulturowej, naukami o rodzinie wykazana odpowiednim doświadczeniem badawczym i/albo publikacyjnym;
  • doświadczenie w pracy badawczej z zakresu migracji, znajomość i zdolność analizy polityk migracyjnych na poziomie UE potwierdzone uczestnictwem w projektach naukowych i publikacjami w monografiach naukowych lub w punktowanych czasopismach z listy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
  • biegła znajomość języka polskiego;
  • biegła znajomość języka angielskiego; potwierdzona uczestnictwem w międzynarodowych konferencjach, prowadzeniem zajęć w j. angielskim i /lub publikacjami;
  • doświadczenie organizacyjne, np. w zakresie pozyskiwania grantów, organizacji konferencji, sympozjów i warsztatów naukowych;
  • znajomość tematyki romskiej zarówno w Polsce jak i Europie, szczególnie kwestii migracji Romów;
  • umiejętność pracy indywidualnej i zespołowej.

Opis zadań: Osoba zatrudniona na stanowisku adiunkta badawczego (stanowisko typu post-doc w projektach finansowanych przez NCN) będzie uczestniczyła we wszystkich etapach pracy badawczej w ramach projektu. W szczególności jej aktywność będzie koncentrowała się na bieżącym wsparciu kierownika projektu w zakresie realizacji zadań przewidzianych w badaniu (stałe uczestnictwo i koordynowanie prac zespołu badawczego; planowanie pracy w terenie, organizacja spotkań zespołu; raportowanie postępów w gromadzeniu danych, projektowanie narzędzi badawczych, praca nad teoretyczną i metodologiczną stroną projektu, kwerenda literatury, realizacja badań terenowych w wybranych lokalizacjach, transkrypcja wywiadów, ich analiza i kodowanie).
Udział w projekcie oznacza współpracę w przygotowywaniu wewnętrznych raportów z badań i prezentacji wyników badań na krajowych i międzynarodowych konferencjach, jak również przygotowanie raportów rocznych i końcowych zgodnie z wymogami grantodawcy. Niezbędne będzie przygotowanie koncepcji i napisanie przynajmniej 2 artykułów naukowych do publikacji w obiegu międzynarodowym we współautorstwie z innymi wykonawcami w projekcie, w tym stypendystami. Ważnym aspektem pracy w projekcie jest mentoring i współpraca ze stypendystą/stypendystką. Zainteresowania naukowe kandydatów powinny być ściśle związane z tematyką projektu (migracje, mniejszości, Romowie, transnarodowość, badania etnograficzne). Niezbędna jest umiejętność i motywacja do pracy w zespole oraz wspieranie stypendystów zaangażowanych do pracy w projekcie w ich pracy i rozwoju naukowym. Od kandydata wymaga się również zaangażowania w bieżącą działalność naukową jednostki.

Więcej informacji na temat projektu:

Projekt skupia się na badaniu migracji polskich Romów i ich transnarodowego życia w kontekście zmian w funkcjonowaniu UE dotyczących reżimu mobilności, w wymiarze historycznym i antropologicznym. Osadzony w teorii antropologicznej i korzystając z metody etnografii wielostanowiskowej, projekt podchodzi do migracji polskich Romów, nie jako z definicji odmiennej, ale kierującej się podobnymi motywacjami i wywołanymi podobnymi procesami co migracje Polaków w ogólności. Szczególnie istotna jest sytuacja tej mniejszości w kontekście wychodzenia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, co może ograniczyć albo wpłynąć na ich dalszą mobilność – do Niemiec lub z powrotem do Polski. Badanie skupiać się będzie na transnarodowych rodzinach romskich w kilku przestrzeniach społecznych w Niemczech, Wielkiej Brytanii i Polsce i zostanie przeprowadzone metodą wywiadów pogłębionych i obserwacji uczestniczącej wśród Romów z grup Bergitka, Polska Roma, Chaładytka i Lowarzy. Badanie będzie prowadzone wedle zasady etnograficznej metody partycypacyjnej wraz z romskimi stypendystami.

Wymagane dokumenty:
– kopia dyplomu doktorskiego,
– CV w j. polskim (zawierające informacje o osiągnięciach naukowych, np. grantach badawczych, publikacjach, wybrane wystąpienia konferencyjne),
– list motywacyjny w j. polskim,
– 1 przykładowa publikacja w j. angielskim (1 arkusz wydawniczy – artykuł lub rozdział/fragment książki),

Typ konkursu NCN: OPUS 16
Termin składania ofert: 26.08.2019 r., 23:59
Forma składania ofert:
– listownie na adres korespondencyjny Ośrodka Badań nad Migracjami, ul. Pasteura 7, 02-093 Warszawa z dopiskiem O16Ra,
– lub drogą mailową na adres konkursy.obm@uw.edu.pl (w tytule maila proszę dopisać nr O16Ra)

Warunki zatrudnienia:

Wymiar czasu pracy: pełny etat na Uniwersytecie Warszawskim
Przewidywany okres zatrudnienia: 3 lata od października 2019 r

Dodatkowe informacje:
Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: 10.09.2019. O wynikach Kandydat/ka zostanie poinformowany drogą elektroniczną.
Rekrutacja jest dwustopniowa: 1/ Ocena aplikacji elektronicznej lub papierowej Kandydatów: dotychczasowe doświadczenia i osiągnięcia naukowe Kandydata/tki, inne zaświadczenia i dokumenty przesłane w aplikacji przez Kandydata/tkę 2/ Ocena rozmowy kwalifikacyjnej Kandydatów. Kandydaci/tki, którzy najlepiej odpowiadają profilowi Kandydata/tki zamieszczonemu powyżej i którzy otrzymali największą liczbę punktów z etapu pierwszego zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną dnia 4.09.2019 r.

Data dodania ogłoszenia: 23.07.2019

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Uniwersytet Warszawski informuje:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Warszawski z siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa;
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@adm.uw.edu.pl;
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu: przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz wybrania pracownika i zawarcia umowy o pracę na Uniwersytecie Warszawskim;
4. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 917) oraz Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych;
5. Podanie danych w zakresie wynikającym z Kodeksu pracy jest obowiązkowe, pozostałe dane przetwarzamy za Pani/Pana zgodą na przetwarzanie;
6. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym;
7. Dane przechowywane będą przez okres: do odwołania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych;
8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

KLAUZULA ZGODY