Przejdź do głównej treści Przejdź do nawigacji
Ośrodek Badań nad Migracjami

Konkurs na stanowisko adiunkta w Ośrodku Badań nad Migracjami

 

Dyrektor Ośrodka Badań nad Migracjami UW ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Ośrodku Badań nad Migracjami.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 roku (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 z późniejszymi zmianami), i Statucie UW

Nazwa jednostki: Ośrodek Badań nad Migracjami, Uniwersytet Warszawski

Nazwa stanowiska: adiunkt

Projekt badawczy: Zatrudnienie będzie wiązało się z wykonywaniem zadań w projekcie „Transnarodowe życie polskich Romów – migracje, rodzina i granice etniczne w zmieniającej się Unii Europejskiej (projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki, kierownik: dr Michał Garapich), ale będzie obejmować także inne zadania badawcze.

Liczba miejsc: 1

Wymagane:

  • stopień naukowy doktora nauk społecznych bądź humanistycznych (w zakresie socjologii, etnologii/antropologii społecznej, nauk politycznych);
  • znajomość metod i warsztatu badań etnograficznych i socjologicznych; doświadczenie w prowadzeniu badań etnograficznych/socjologicznych oraz w analizie danych potwierdzone doświadczeniem badawczym, publikacyjnym i/lub dydaktycznym;
  • doświadczenie w pracy badawczej z zakresu migracji, znajomość i zdolność analizy polityk migracyjnych na poziomie UE potwierdzone uczestnictwem w projektach naukowych i publikacjami w monografiach naukowych lub w punktowanych czasopismach z listy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
  • znajomość i zainteresowanie problematyką mniejszościową, transnarodowości, migracji/mobilności wykazana odpowiednim doświadczeniem badawczym i/albo publikacyjnym;
  • biegła znajomość języka polskiego;
  • biegła znajomość języka angielskiego; potwierdzona uczestnictwem w międzynarodowych konferencjach, prowadzeniem zajęć w j. angielskim i /lub publikacjami;
  • doświadczenie organizacyjne, np. w zakresie pozyskiwania grantów, organizacji konferencji, sympozjów i warsztatów naukowych;
  • znajomość tematyki romskiej zarówno w Polsce jak i Europie, szczególnie kwestii migracji Romów;
  • umiejętność pracy indywidualnej i zespołowej.

Opis zadań:

Osoba zatrudniona na stanowisku adiunkta będzie uczestniczyła w realizacji zadań związanych z projektem badawczym dedykowanym transnarodowemu funkcjonowaniu polskich Romów (bieżące wsparcie kierownika projektu w zakresie realizacji zadań przewidzianych w badaniu, udział w realizacji badań terenowych w wybranych lokalizacjach, transkrypcja wywiadów, ich analiza i kodowanie), współpraca w przygotowywaniu wewnętrznych raportów z badań i prezentacji wyników badań na krajowych i międzynarodowych konferencjach, jak również przygotowanie raportów.
Niezależnie od tego zatrudniona osoba będzie prowadziła – po uprzedniej konsultacji z Dyrekcją OBM – prace badawcze w zakresie analiz migracji/mobilności prowadzące do publikacji naukowych w uznanych czasopismach międzynarodowych.

Więcej informacji na temat projektu:

Projekt skupia się na badaniu migracji polskich Romów i ich transnarodowego życia w kontekście zmian w funkcjonowaniu UE dotyczących reżimu mobilności, w wymiarze historycznym i antropologicznym. Osadzony w teorii antropologicznej i korzystając z metody etnografii wielostanowiskowej, projekt podchodzi do migracji polskich Romów, nie jako z definicji odmiennej, ale kierującej się podobnymi motywacjami i wywołanymi podobnymi procesami co migracje Polaków w ogólności. Szczególnie istotna jest sytuacja tej mniejszości w kontekście wychodzenia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, co może ograniczyć albo wpłynąć na ich dalszą mobilność – do Niemiec lub z powrotem do Polski. Badanie skupiać się będzie na transnarodowych rodzinach romskich w kilku przestrzeniach społecznych w Niemczech, Wielkiej Brytanii i Polsce i zostanie przeprowadzone metodą wywiadów pogłębionych i obserwacji uczestniczącej wśród Romów z grup Bergitka, Polska Roma, Chaładytka i Lowarzy. Badanie będzie prowadzone wedle zasady etnograficznej metody partycypacyjnej wraz z romskimi stypendystami.

Wymagane dokumenty:

– kopia dyplomu doktorskiego,

– CV w j. polskim (zawierające informacje o osiągnięciach naukowych, np. grantach badawczych, publikacjach,  wybrane wystąpienia konferencyjne),

– list motywacyjny w j. polskim,

– 1 przykładowa publikacja w j. angielskim (1 arkusz wydawniczy – artykuł lub rozdział/fragment książki,

Termin składania ofert: 27.09.2019 r., 23:59

Forma składania ofert:

listownie na adres korespondencyjny Ośrodka Badań nad Migracjami, ul. Pasteura 7, 02-093 Warszawa z dopiskiem OBM Adiunkt1, lub drogą mailową na adres konkursy.obm@uw.edu.pl (w tytule maila proszę dopisać OBM Adiunkt1).

Warunki zatrudnienia:

Wymiar czasu pracy: pełny etat na Uniwersytecie Warszawskim

Przewidywany okres zatrudnienia: 12 miesięcy (z możliwością przedłużenia).

Dodatkowe informacje:

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: 10.10.2019. O wynikach Kandydat/ka zostanie poinformowany drogą elektroniczną.

Rekrutacja jest dwustopniowa:
1/ Ocena aplikacji elektronicznej lub papierowej Kandydatów: dotychczasowe doświadczenia i osiągnięcia naukowe Kandydata/tki, inne zaświadczenia i dokumenty przesłane w aplikacji przez Kandydata/tkę
2/ Ocena rozmowy kwalifikacyjnej Kandydatów. Kandydaci/tki, którzy najlepiej odpowiadają profilowi Kandydata/tki zamieszczonemu powyżej i którzy otrzymali największą liczbę punktów z etapu pierwszego zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

Data dodania ogłoszenia: 26.08.2019

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych. Klauzula informacyjna